Fakulta aplikovaných jazykov

O fakulte

Hlavným poslaním Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je poskytovať kvalitné vzdelávanie, ktoré zahŕňa vysokú úroveň komunikatívnej kompetentnosti v dvoch cudzích jazykoch, interkultúrnu komunikáciu, základy ekonómie, práva a vybraných spoločenskovedných disciplín. Okrem toho zabezpečuje Fakulta aplikovaných jazykov  výučbu cudzích jazykov na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Koncepcia Fakulty aplikovaných jazykov vychádza z analýzy vzdelávacích cieľov, na ktoré sa fakulta zameria. Jej cieľom je adekvátne reagovať na požiadavky súčasnej spoločnosti a pripraviť do praxe kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú spĺňať náročné kritériá  pôsobenia v štátnej správe, v medzinárodných inštitúciách, nadnárodných spoločnostiach i domácich firmách. Absolventi fakulty budú pripravení v súlade s jej profilom. Vyznačujú sa dobrou komunikatívnou kompetentnosťou vo viacerých jazykoch, znalosťou slovenského jazyka, ako  aj schopnosťou aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi.

Interdisciplinárny charakter štúdia radí Fakultu aplikovaných jazykov medzi moderné výchovno-vzdelávacie inštitúcie,  ktoré reagujú na odlišné podmienky v jednotlivých kultúrach globalizovaného sveta. Vedeckovýskumná, publikačná, odborná a pedagogická činnosť súvisí so základným poslaním fakulty a vytvára podmienky na umocnenie jej poslania.

Dôraz na rozvoj jazykových zručností a schopností, interkultúrnej komunikácie a interdisciplinárnych prístupov k študovanej problematike  patrí k  črtám výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré umožnia absolventom novej fakulty širokospektrálne uplatnenie na pracovnom trhu. Osvojovanie si cudzích jazykov a nadobúdanie bikultúrnej, resp. multikultúrnej kompetencie rozširuje európsku dimenziu vzdelávania a zodpovedá jeho súčasnému trendu.  

Spolupráca so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami predstavuje neoddeliteľnú súčasť medzinárodných aktivít novej fakulty, ktoré zahŕňajú výmenné študijné pobyty učiteľov a študentov, riešenia výskumných úloh a projektov a prednášky medzinárodných odborníkov. V tomto smere bude nová fakulta rozširovať svoje aktivity a hľadať nových partnerov.

prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD.

dekanka

Soyez les bienvenus sur le site webde la Faculté des Langues Appliquées de l´Université d´Economie à Bratislava.

  Welcome to the Website of the Faculty of Applied Languages of the University of Economics in Bratislava.
Добро пожаловать на сайте Факультета прикладных языков Экономического университета в Братиславе.   Herzlich willkommen auf der Webseite der Fakultät für Angewandte Sprachen der Wirtschaftsuniversität in Bratislava.
Bienvenidos a la página web de la Facultad de Lenguas Aplicadas de la Universidad
de Economía de Bratislava.
  Benvenuti nel sito della Facoltá di Lingue Applicate dell´Universitá di Economia
di Bratislava.

Štúdium

Študijné programy

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

dĺžka štúdia

Fakulta aplikovaných jazykov        
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia D D   3, 2

Akademickí funkcionári  Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave

prof. PhDr. Lívia ADAMCOVÁ, PhD.

prof. PhDr. Lívia ADAMCOVÁ, PhD.

dekanka Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 
Mgr. Júlia Prociková

Mgr. Júlia Prociková

prodekanka pre vzdelávanie
štatutárna zástupkyňa dekanky

 
 
doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc.

doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc.

prodekanka pre vedu

PhDr. Ildikó Némethová, PhD.

PhDr. Ildikó Némethová, PhD.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy


doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc.


PhDr. Tatiana Hrivíková, PhD.

prodekanka pre rozvoj

 

 

Mgr. Mária Farkašová

tajomníčka