Učiteľské a zamestnanecké mobility

 

Dokumenty a formuláre:

(na vyžiadanie od koordinátora OMM sú

k dispozícii aj vo wordovskom fromáte)

 

Kontakt

Projektový manažér pre učiteľské

a zamestnanecké mobility:

Ing. Ivana Vyskočová
ivana.vyskocova@euba.sk
miestnosť: A3.16
Tel.: +421 2 672 95 386

 Konzultačné hodiny:

PO až ŠT: 8.00-11.30, 13.00-15.00
(odporúčame vopred si dohodnúť presný termín)


 

I. Všeobecná charakteristika

Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom realizovať krátkodobé prednáškové pobyty na partnerských univerzitách v zahraničí. Program podporuje výmenu odborných znalostí a skúseností, zároveň prispieva k zvyšovaniu kvality edukačnej a výskumnej praxe na univerzitách.


Program ERASMUS+ umožňuje profesionálny rozvoj nepedagogickým zamestnancov univerzity realizáciou krátkodobých pobytov na partnerských vysokoškolských inštitúciách a podnikoch v zahraničí. Podporuje získavanie a výmenu pracovných skúseností.


II. Cieľová skupina

Mobility s cieľom výučby/školenia sa môže zúčastniť riadny zamestnanec EU v Bratislave, ktorý:

  • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
  • je občanom inej krajiny a v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej má štátnu príslušnosť a je riadne zamestnaný na EU v Bratislave.

III. Osobitné podmienky

Mobility pedagógov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými vysokoškolsými inštitúciami, ktoré majú pridelenú Erasmus+ chartu (ECHE). Zoznam univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu, je zverejnený TU. Mobility za účelom školenia sa môžu uskutočniť aj na tých univerzitách a podnikoch, s ktorými nie je podpísaná dohoda o spolupráci.


Prijímajúca vysoká škola (VŠ)/podnik vopred písomne odsúhlasí program mobility hosťujúceho pracovníka (Mobility Agreement – Teaching; Mobility Agreement – Training). Dokument následne potvrdí Erasmus koordinátor z hostiteľskej univerzity a Erasmus koordinátor EU v Bratislave (Ing. Simona Kosztanko, PhD./Ing. Ivana Vyskočová).
Účasť na konferenciách nie je povolená!
 

IV. Výber pracovníkov

Fakulta zverejní výzvu na podávanie prihlášok spolu s podmienkami na zaradenie do výberového konania. Na zaradenie do výberového konania sa učiteľ/zamestnanec prihlási v aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/ 
Učitelia/zamestnanci sú vybraní fakultou/pracoviskom na základe jasne definovaného prínosu mobility pre vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu uvedeného v Programe mobility/Mobility Agreement - Teaching.


Fakultný koordinátor doručí na OMM formou nominačnej listiny zoznam nominovaných učiteľov/zamestnancov a  náhradníkov spolu s vytlačenou a podpísanou prihláškou na mobilitu. Koordinátor OMM po skontrolovaní údajov v aplikácii Study Abroad  nadviaže elektronickú komunikáciu s uchádzačom za účelom postúpenia nevyhnutných organizačných pokynov spojených s prípravou a realizáciou mobility.

V. Trvanie mobility


Učiteľská/zamestnanecká mobilita Erasmus+ môže trvať v rozmedzí 2-5 pracovných dní. Ďalšie 2 dni môžu byť vyčlenené na cestu (deň pred prvým dňom aktivity v zahraničí a deň po poslednom dni aktivity v zahraničí). Mobilita sa môže uskutočniť v termíne: od 1.10.2015 do 31.10.2016. 


VI. Minimálny počet hodín výučby

Učiteľ musí na prijímajúcej VŠ odučiť minimálne 8 hodín za jeden pracovný týždeň.


VII. Finančná podpora


Grant na mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+.

Jeho výška je upravená finančnou zmluvou, ktorú pripraví koordinátor z OMM.


Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy bude poslaný na účet vybraného uchádzača.


Z grantu je možné uhrádzať pobytové náklady - zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.). Pobytové náklady sa určujú na dni práce/aktivity a 0-2 dni cesty (deň pred prvým dňom aktivity v zahraničí a deň po poslednom dni aktivity v zahraničí). Prehľad sadzieb príspevkov na pobytové náklady je dostupný v časti Dokumenty a formuláre.


Cestovné náklady do/z miesta určenia sú hradené z mimodotačných zdrojov.


VIII. Proces vybavovania a administrácie mobility

  1. Po zverejnení výzvy na prihlasovanie sa záujemcovia o mobilitu zaregistrujú v aplikácii Study Abroad a založia si v nej prihlášku na učiteľskú/zamestnaneckú mobilitu Erasmus+. Prihlášku vytlačia, podpíšu a doručia fakultnému koordinátorovi programu Erasmus+ (prodekan pre medzinárodné vzťahy) alebo u vedúceho pracoviska (v prípade nepedagogických pracovníkov).
  2. Fakultný koordinátor / vedúci pracoviska na základe vopred určených výberových kritérií uskutoční výber pracovníkov na mobilitu, pripraví nominačnú listinu a doručí ju koordinátorovi na Oddelenie medzinárodnej mobility (Ing. Ivane Vyskočovej)
  3. Pracovníci nominovaní na učiteľskú/zamestnaneckú mobilitu si v spolupráci s hostiteľskou VŠ/inštitúciou dohodnú plán mobility, v aplikácii Study Abroad si pripravia Mobility Agreement vrátane tzv. Quality Commitment  a kompletné vyhotovenie doručia na Oddelenie medzinárodnej mobility (Ing. Ivane Vyskočovej).
  4. Koordinátor z Oddelenia medzinárodnej mobility pre účastníka mobility pripraví v 2 vyhotoveniach finančnú zmluvu na grantový príspevok (1xpracovník, 1x vysielajúca univerzita).
  5. Pracovník si v zamestnaneckom portáli ESS založí žiadosť o zahraničnú pracovnú cestu (ZPC) a spolu s požiadavkou na objednávku letenky (POBJ) v prípade leteckej dopravy do/z miesta určenia si ju dá v zmysle platných interných smerníc schváliť. Podpísaný Príkaz na ZPC (a POBJ) doručí na Oddelenie medzinárodnej mobility nasledovne: p. Zlatici Zvarovej za účelom obstarania letenky (v prípade leteckej prepravy do miesta určenia) a p. Ing. Jane Jarovej alebo p. Viere Martiškovej za účelom vyplatenia zálohy na ZPC. Informácie o číslach bankových účtov a 5-kombináciách potrebných pre zadanie žiadosti o ZPC sú k dispozícii na vyžiadanie u koordinátorov z Oddelenia medzinárodnej mobility.
  6. Na záver pobytu si dá účastník mobility v hostiteľskej inštitúcii potvrdiť absolvovanie mobility (termín aj aktivity). Potvrdenie o absolvovaní mobility pracovník bezodkladne po návrate doručí na Oddelenie medzinárodnej mobility (Ing. Ivane Vyskočovej).
  7. Po návrate urobí účastník mobility v zamestnaneckom portáli ESS vyúčtovanie ZPC a na Oddelení medzinárodnej mobility (Ing. Jane Jarovej alebo Viere Martiškovej) predloží vyúčtovanie ZPC podpísané oprávnenými osobami spolu s uznateľnými daňovými dokladmi.
  8. Po návrate účastník mobility v on-line systéme Mobility Tool vyplní správu z mobility (výzvu na podanie správy systém generuje a zasiela na mailovú adresu účastníka mobility automaticky).