Bratislavská Business School

 

Bratislavská Business School (ďalej BBS) je samostatným organizačným celkom Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej EU v Bratislave), ktorej úlohou je pripravovať lídrov pre podnikateľské prostredie. Kladie dôraz na to, aby poskytovala vzdelávanie porovnateľné s najlepšími medzinárodnými štandardami, pričom sa orientuje nielen na klientov zo slovenskej, ale aj z medzinárodnej podnikateľskej sféry.

Zabezpečuje nadštandardné vzdelávanie v oblasti ekonomiky, financií, marketingu, práva a manažmentu. Vzdelávacie programy sú organizované podľa potrieb a požiadaviek firiem, organizácií, subjektov verejnej správy a podobne.

Významnou je aj skutočnosť, že EU v Bratislave je v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov zapísaná do zoznamu znaleckých ústavov s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonomika a riadenie podnikov a v odbore Ekonómia a manažment a zároveň v zozname znaleckých organizácií s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonómia a manažment. 

 

Medzinárodný vedecký seminár znalcov

Pozývame Vás na Medzinárodný vedecký seminár znalcov dňa 13.9.2016.


Program seminára TU
Viac informácií nájdete TU   

Pilotný projekt vzdelávania "TOP manažmentu" samosprávy

Odborný garant: prof. Ing. Elena Žárska, CSc.,
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave


Cieľ: zvýšiť odborné povedomie u vedúcich predstaviteľov samosprávy s prioritným zameraním na hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov ako aj získanie všeobecného prehľadu a nových vedomostí, ktorých uplatnenie umožní lepšie napredovanie samosprávnej inštitúcie. Zároveň osvojenie základných protokolárnych návykov a správania pri reprezentovaní nielen svojej osobnosti, ale aj samotnej inštitúcie navonok.

 

Viac informácií TU

 

Akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov

Odborný garant celého vzdelávania: prof. Ing. Elena Žárska, CSc., Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Cieľom základného kurzu: poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Po jeho absolvovaní by mali účastníci získať komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra.

 

Cieľom pokročilého kurzu: prehĺbenie si vedomostí a najmä praktických zručností v odbore a získanie nových poznatkov predovšetkým diskusiou medzi účastníkmi a lektorom/lektormi, a to najmä so zameraním sa na činnosť hlavného kontrolóra.

 

Viac informácií nájdete TU

Prípravné kurzy

Detská ekonomická univerzita

   Pripravujeme tretí ročník DEU organizovanej Bratislavskou Business School v rámci Ekonomickej univerzity v Bratislave. Cieľom Detskej ekonomickej univerzity bude priblížiť deťom vo veku  9 – 14 rokov svet ekonómie. Deti sa oboznámia so základnými pojmami, aktuálnymi ekonomickými témami prostredníctvom prednášok skúsených pedagógov, ako aj renomovaných odborníkov z praxe. Na konci DEU získajú titul inžinier - junior Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

                       

Univerzita tretieho veku

 

 Viac

Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium 

 Viac

 

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Osobitné vzdelávanie - kurz

 

Viac

 

 

 


Mapa


Lucka Tvoj vodný anjel