Bratislavská Business School

!! POZOR, ZMENA ADRESY !!

BRATISLAVSKÁ BUSINESS SCHOOL EUBA SA PRESŤAHOVALA DO PRIESTOROV EKONOMICKEJ UNIVERZITY NA DOLNOZEMSKEJ CESTE 1. VŠETKY VZDELÁVACIE AKTIVITY BUDÚ PREBIEHAŤ UŽ NA NOVEJ ADRESE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bratislavská Business School (ďalej BBS) je samostatným organizačným celkom Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej EU v Bratislave), ktorej úlohou je pripravovať lídrov pre podnikateľské prostredie. Kladie dôraz na to, aby poskytovala vzdelávanie porovnateľné s najlepšími medzinárodnými štandardami, pričom sa orientuje nielen na klientov zo slovenskej, ale aj z medzinárodnej podnikateľskej sféry.

Zabezpečuje nadštandardné vzdelávanie v oblasti ekonomiky, financií, marketingu, práva a manažmentu. Vzdelávacie programy sú organizované podľa potrieb a požiadaviek firiem, organizácií, subjektov verejnej správy a podobne.

Významnou je aj skutočnosť, že EU v Bratislave je v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov zapísaná do zoznamu znaleckých ústavov s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonomika a riadenie podnikov a v odbore Ekonómia a manažment a zároveň v zozname znaleckých organizácií s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonómia a manažment. 

 

MBA

Vzdelávací program "TOP manažment samosprávy"

Odborný garant: prof. Ing. Elena Žárska, CSc.,
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave


Cieľ: zvýšiť odborné povedomie u vedúcich predstaviteľov samosprávy s prioritným zameraním na hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov ako aj získanie všeobecného prehľadu a nových vedomostí, ktorých uplatnenie umožní lepšie napredovanie samosprávnej inštitúcie. Zároveň osvojenie základných protokolárnych návykov a správania pri reprezentovaní nielen svojej osobnosti, ale aj samotnej inštitúcie navonok.

 

Viac informácií TU

Prihláška TU 

Akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov

Odborný garant celého vzdelávania: prof. Ing. Elena Žárska, CSc., Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Cieľom základného kurzu: poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Po jeho absolvovaní by mali účastníci získať komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra.

 

Cieľom pokročilého kurzu: prehĺbenie si vedomostí a najmä praktických zručností v odbore a získanie nových poznatkov predovšetkým diskusiou medzi účastníkmi a lektorom/lektormi, a to najmä so zameraním sa na činnosť hlavného kontrolóra.

 

Viac informácií nájdete TU

 

Detská ekonomická univerzita

   Pripravujeme tretí ročník DEU organizovanej Bratislavskou Business School v rámci Ekonomickej univerzity v Bratislave. Cieľom Detskej ekonomickej univerzity bude priblížiť deťom vo veku  9 – 14 rokov svet ekonómie. Deti sa oboznámia so základnými pojmami, aktuálnymi ekonomickými témami prostredníctvom prednášok skúsených pedagógov, ako aj renomovaných odborníkov z praxe. Na konci DEU získajú titul inžinier - junior Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

                       

Univerzita tretieho veku

 

 Viac

Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium 

 Viac

 

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Osobitné vzdelávanie - kurz

 

Viac