Prípravné kurzy

Príprava na prijímacie skúšky

Bratislavská Business School (ďalej BBS) je samostatným organizačným celkom Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej EU v Bratislave), ktorej úlohou je pripravovať lídrov pre podnikateľské prostredie. Kladie dôraz na to, aby poskytovala vzdelávanie porovnateľné s najlepšími medzinárodnými štandardami, pričom sa orientuje nielen na klientov zo slovenskej, ale aj z medzinárodnej podnikateľskej sféry.

Zabezpečuje nadštandardné vzdelávanie v oblasti ekonomiky, financií, marketingu, manažmentu a práva. Vzdelávacie programy sú v rámci BBS organizované pre rôzne cieľové skupiny.

 Pre súčasných maturantov a ostatných záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave je vhodná Príprava na prijímaciu skúšku v rámci prípravných kurzov.

BBS EU v oblasti vzdelávacích kurzov prípravy na prijímaciu skúšku na Ekonomickú univerzitu plne  nadviazala na  dlhoročné aktivity, skúsenosti a  know-how  svojho predchodcu, Centra ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity (CĎV EU).

Za 20 rokov realizácie týchto kurzov sa praxou menila aj ich štruktúra a v súčasnosti sú v ponuke 4 formy kurzov s rôznou dĺžkou, rôznym obdobím konania a rôznou intenzitou výučby. Ich spoločným  cieľom je poskytnúť základné informácie o obsahu a  rozsahu potrebných vedomostí na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na EU z matematiky, základov ekonómie a anglického resp. nemeckého jazyka.

Účastníci  kurzov  okrem  sledovania  prednášok  univezitných  pedagógov  trénujú aj praktické návyky a  zručnosti  pri riešení úloh a príkladov formou zadaných vzorových písomných testov, ktoré budú  predmetom  prijímacej  skúšky. Aj  zaradenie frekventantov  kurzu do príslušných homogénnych  skupín  podľa  ukončenia  typu  strednej  školy zaručuje lepšie dosiahnutie cieľa, najmä v predmete matematika.

Variabilita ponuky prípravných  kurzov  umožňuje výber záujemcovi zvoliť si najoptimálnejšiu kombináciu jednotlivých predmetov na úrovni svojich vedomostí. Tak sa najlepšie naplní zámer kurzu smerujúci k úspešnému zvládnutiu prijímacej skúšky.

Kurzy vyučujú pedagógovia z Ekonomickej univerzity, čo je zárukou, že sú realizované s požiadavkami kladenými na študentov pri prijímacej skúške.


Príprava na prijímaciu skúšku na Ekonomickú univerzitu v Bratislave

Miesto konania kurzu:

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity

Dolnozemská 1, 832 35 Bratislava

Cieľ:

Získanie základných poznatkov a vedomostí potrebných na úspešné zvládnutie prijímacej skúšky na Ekonomickú univerzitu v Bratislave z príslušného predmetu - jazyka anglického.


Lektori:
Pedagógovia Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Ponuka kurzov

* Presné termíny a časy budú uvedené v harmonograme na www.euba.sk/bbs.

 

Prihláška a platba

Elektronická prihláška je uvedená na webovej stránke www.euba.sk/bbs    

Poplatok za kurz je nutné zaplatiť jednou z nasledujúcich možností hneď po výzve mailom od metodika kurzu:

a) poštovou poukážkou typu U - do kolónky „adresát“ uviesť text: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, č. účtu: SK 3481800000007000074503, VS: 2001

b) bankovým prevodným príkazom – č. účtu: SK 3481800000007000074503, VS: 2001 (do poznámky pre prijímateľa uviesť priezvisko a meno).

Zrušenie predmetu alebo kurzu

Pri zrušení účasti na kurze zo strany záujemcu, sa účastnícky poplatok nevracia. Vo výnimočných prípadoch môže záujemca za seba vyslať náhradníka a oznámiť túto zmenu metodikovi kurzu.

BBS si vyhradzuje právo na zrušenie konania niektorého predmetu alebo kurzu z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených záujemcov. Uhradené poplatky za zrušené predmety alebo celý kurz budú v plnej výške vrátené platcovi.

 

Ďalšie informácie a kontakt

Ďalšie informácie:     www.euba.sk/bbs

Kontakt:                   PhDr. Eva Filusová,

                               tel. 02/6729 5163

                               e-mail:  pripravnekurzy.bbs@euba.sk