Znalecký ústav

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava je v súlade so zákonom         č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov zapísaná do zoznamu znaleckých ústavov s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore  Ekonomika a riadenie podnikov a v odbore Ekonómia a manažment  a zároveň v zozname znaleckých organizácií s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonómia a manažment.


Výkonným pracoviskom pre znaleckú a vzdelávaciu činnosť Znaleckého ústavu Ekonomickej univerzity v Bratislave je pracovisko v Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zabezpečuje vypracovávanie znaleckých posudkov a expertíz v oblasti ohodnocovania majetku podniku, jeho častí alebo jednotlivých zložiek majetku, a to jednak na základe objednávok podnikateľských subjektov a jednak na základe uznesení orgánov verejnej moci. Ekonomická univerzita v Bratislave ako znalecký ústav zároveň spolupracuje s Ministerstvom spravodlivosti SR pri tvorbe novej legislatívy v oblasti znalectva a pri organizovaní odbornej skúšky znalcov v odbore Ekonómia a manažment.

 

Vážení kolegovia, priatelia,

dovoľujeme si pozvať Vás na     10. Medzinárodný vedecký seminár znalcov.

Miesto konania:                               Ekonomická univerzita v Bratislave

Dátum:                                                13.septembra 2016 

Radi uvítame Vašu účasť, bohaté podnety k diskusii, či príspevky do zborníka.  Veľmi dúfame, že rady účastníkov sa znovu rozšíria. Aktívnu účasť opäť prisľúbili aj predstavitelia súdov a orgánov verejnej moci, s ktorými sa vždy rozvinie zaujímavá diskusia. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Organizačný výbor seminára

Pozvánka  TU

Záväzná prihláška:  TU

Záväzná prihláška príspevku do zborníka:  TU

Program seminára:  TU

Hlavným poslaním Ekonomickej univerzity ako znaleckého ústavu  je:

 • Plniť funkciu rezortného a metodického centra v oblasti znaleckej činnosti.
 • Poskytovať Ministerstvu spravodlivosti SR súčinnosť pri vykonávaní odbornej skúšky znalcov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej, metodickej a konzultačnej činnosti.
 • Vykonávať znaleckú činnosti plnením poslania znaleckého ústavu pri riešení obzvlášť obtiažnych prípadoch vyžadujúcich si vedecké posúdenie, a to v odboroch: Ekonomika a riadenie podnikov (odvetvie: Oceňovanie a hodnotenie podnikov ) a Ekonómia a manažment (odvetvie: Účtovníctvo a daňovníctvo, Kontroling, Financie).
 • Zabezpečiť vzdelávaciu činnosť v oblasti znaleckej činnosti.
 • Zabezpečiť  vedeckovýskumnú činnosť zameranú na  rozvoj vedy v oblasti znaleckej činnosti.
 • Spolupracovať s Ministerstvom spravodlivosti pri príprave legislatívnych predpisov týkajúcich sa znaleckej činnosti.

Znalecký ústav zabezpečuje ohodnocovanie majetku podnikov ako zložiek majetku  pre rôzne právne úkony:

 • kúpa a predaj podnikového majetku,
 • peňažné a nepeňažné vklady do podnikania,
 • navyšovanie základného imania podniku,
 • stanovenie hodnoty akcií a obchodovania s nimi,
 • podklady pre bankové (úverové) operácie,
 • stanovenie celkovej bonity podniku,
 • ohodnocovanie podniku pri zlúčení, splynutí, rozdelení, príp. transformácii,
 • ohodnocovanie očakávaných výnosov z podnikania pre podnikateľský zámer,
 • stanovenie likvidačnej hodnoty podniku pri ukončení podnikania, pri konkurze a vyrovnaní a ďalšie.

Znalecký ústav rovnako vypracováva znalecké posudky pre účely výpočtu škody a ušlého zisku, cenových kalkulácií, daňových a účtovných sporov a pod.

VZDELÁVANIE z oblasti znalectva a ekonomiky

Ekonomická univerzita v Bratislave ako znalecký ústav zabezpečuje v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov špecializované vzdelávanie znalcov v odbore Ekonómia a manažment (štvorsemestrálne štúdium „Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku“), organizuje špecializované kurzy „Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov“ a viaceré jednodňové odborné semináre.
Vzdelávanie pre znalcov:

 


Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium 

 

Termín štúdia:
Začiatok výučby 27. január 2016, termín záverečnej skúšky apríl 2017

 

Miesto konania:
Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri BBS Ekonomickej univerzity, Palisády 22, 811 06 Bratislava

 

Rozsah štúdia:
4-semestrálne štúdium - 320 hodín
Jedenkrát mesačne 4-dňové sústredenia (streda – sobota) v čase od 9:00 – 16:30 hod.
Súčasťou štúdia je osobitné vzdelávanie Odborné minimum v rozsahu 30 hodín

 

Odborný garant

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Cieľová skupina:

 • odborní pracovníci znaleckých organizácií, ktorí vykonávajú funkciu znalcov a potrebujú si rozšíriť poznatky najmä v odbore Ekonómia a manažment
 • odborní pracovníci ústredných orgánov štátnej správy, peňažných ústavov a iných organizácií, ktorí potrebujú pre výkon svojej činnosti odborné poznatky zo súdno – znaleckej činnosti
 • všetci noví záujemcovia, ktorí sa chcú pripraviť na výkon činností uvedených v predchádzajúcich bodoch,
 • manažéri, experti, odborníci, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti určenia hodnoty podnikov a častí podnikov, prípadne zložiek majetku

Cieľ štúdia:
Poskytnúť odborné, metodické i legislatívne poznatky, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov a odborníkov v odbore Ekonómia a manažment.

 

Tématické celky:

 • Právne aspekty znaleckej činnosti
 • Súdne inžinierstvo
 • Metódy stanovenia hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku

Forma výučby a záverečné skúšky:
Prednášky, diskusie, riešenia prípadových štúdií, výmena poznatkov navzájom medzi účastníkmi. Záverečná skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou a pozostáva z písomnej a ústnej časti. Výsledok sa hodnotí stupňami VYHOVEL / NEVYHOVEL. Po úspešnom absolvovaní štúdia budú absolventovi vydané osvedčenia o Špecializovanom vzdelávaní a o Odbornom minime, ktorých predloženie je v zmysle § 5 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a v zmysle § 2 vykonávacej vyhlášky č. 490/2004 Z. z. jednou z podmienok na zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na MS SR.

 

Kontakt:
Ing. Ingrid Sieglová, tel. +421 2 5930 2103, +421 2 5930 2111, znalectvo.bbs@euba.sk www.euba.sk

 

Prihláška TU

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Osobitné vzdelávanie - kurz 

 

Termín konania:  

Priebeh od  10.3. – 19.3.2016, termín záverečnej skúšky bude dňa 4.4.2016

(1. sústredenie 10.- 12.3.2016, 2. sústredenie 18.- 19.3.2016)

Účastník je povinný absolvovať obe sústredenia

 

Miesto konania: 

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri BBS Ekonomickej univerzity, Palisády 22,      811 06 Bratislava

 

Odborný garant:

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Cena kurzu: 

230,00 € (s DPH)

 

Cieľová skupina:

 • Znalci, prekladatelia a tlmočníci – fyzické osoby
 • Znalci v znaleckých organizáciách, ktorí vykonávajú funkciu znalcov a potrebujú si rozšíriť poznatky v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. 
 • Odborní pracovníci znaleckých a prekladateľských organizácií
 • Odborní pracovníci ústredných orgánov štátnej správy, peňažných ústavov a iných organizácií, ktorí potrebujú pre výkon svojej činnosti odborné poznatky zo súdno-znaleckej činnosti
 • Uchádzači o zápis do zoznamu znalcov, prekladateľov a tlmočníkov

Cieľ kurzu:

Poskytnúť základné legislatívne a metodické poznatky v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov, prekladateľov a tlmočníkov.

 

Tématické celky:

 • Právne aspekty znaleckej činnosti/Právne aspekty tlmočníckej a prekladateľskej činnosti
 • Súdne inžinierstvo

Forma výučby a záverečné skúšky:

Kurz prebieha formou prednášok, diskusií, riešenia prípadových štúdií, a výmeny poznatkov. Záverečná skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou a pozostáva z písomnej a ústnej časti. Výsledok sa hodnotí stupňami VYHOVEL / NEVYHOVEL. Po úspešnom absolvovaní štúdia bude absolventovi vydané osvedčenie, ktorého predloženie je v zmysle § 5 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a v zmysle § 2 vykonávacej vyhlášky č. 490/2004 Z. z. jednou z podmienok na zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na MS SR.

 

Kontakt: 
Ing. Ingrid Sieglová, tel. +421 2 5930 2103, +421 2 5930 2111, znalectvo.bbs@euba.skwww.euba.sk

 

Prihláška - znalec TU

Prihláška - tlmočník a prekladateľ TU

Harmonogram kurzu  TU

 

 

Nová Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 107/2016 Z.z

  

Vážení zástupcovia znaleckých a tlmočníckych ústavov, 

dovoľujeme si informovať Vás, že v Zbierke zákonov Slovenskej republiky bola práve publikovaná 

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 107/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

prof. Ing. Helena Majdúchová

vedúca znaleckého ústavu EU v Bratislave

 

Plné znenie nájdete na stránke 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/107/20160301.