Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu odborný asistent na NHF:

Dátum zverejnenia: 11.9.2017   

 

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent nasledovne:

                                                        

-          1 miesto na Katedru sociálneho rozvoja a práce

-           

Nástup: 1. 11. 2017 - zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Forma výberového konania: ústny pohovor

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

-          VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, akademický titul PhD., resp. CSc.,

-          pedagogická prax najmä so zameraním na trh práce, pracovnú silu, zamestnanosť a politiky trhu práce, sociálnu ochranu, sociálnu inklúziu alebo sociálnu kvalitu,

-          zameranie vedeckovýskumnej činnosti na trh práce, pracovnú silu, zamestnanosť a politiky trhu práce, sociálnu ochranu, sociálnu inklúziu alebo sociálnu kvalitu,

-          publikačná aktivita s preferenciou na domáce a zahraničné časopisy s vysokým impakt faktorom,

-          ovládanie anglického jazyka slovom a písmom,

-          analytické zručnosti, ovládanie softvéru v oblasti štatistickej analýzy a ekonometrie je výhodou,

-          účasť vo výskumných projektoch,

-          medzinárodné vedecké kontakty,

-          komunikatívnosť, morálna a občianska bezúhonnosť.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasu na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov treba doložiť: motivačný list, profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých tituloch, o vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti za posledných 5 rokov s označením troch najvýznamnejších publikačných výstupov vrátane ich kópií, výpis doterajšej publikačnej činnosti z databáz Scopus a WoS, osobný výskumný zámer na nasledujúcich 5 rokov, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch na vysokých školách sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka a na iných inštitúciách s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace). Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Uvedené materiály treba doručiť do štyroch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Národohospodárskej fakulty, Ekonomická univerzita v Bratislave – výberové konanie, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5.

 

Výberové konanie sa uskutoční v  budove Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1. Termín výberového konania bude záujemcom oznámený písomnou pozvánkou.

 

Výberové konanie na funkciu odborní asistenti na PHF KE:

Dátum zverejnenia: 7.9.2017   

 

Dekanka Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach v súlade s § 77 ods. 2  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii  odborný asistent  takto:

 

–        1 miesto na Katedru obchodného podnikania

–        1 miesto na Katedru finančného riadenia podniku

–        1 miesto na Katedru ekonómie

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, dosiahnutá hodnosť PhD., resp. CSc., pedagogická prax, aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka, vedeckovýskumná a publikačná činnosť, aktívna účasť na vedeckých konferenciách, komunikačné schopnosti, bezúhonnosť.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní  dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

 

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, Tajovského 13, 041 30 Košice.