Pozývame všetkých zamestnancov a študentov EU v Bratislave na zasadnutie Akademickej obce Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa uskutoční 10. decembra 2018 o 11:00 h v spoločenskej miestnosti V2. Zasadnutie je spojené s vianočným punčom rektora.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Správa o činnosti Akademického senátu EU v Bratislave za rok 2018
  3. Diskusia
  4. Vianočný punč

 

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., v.r.
predseda AS EU v Bratislave

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., v.r.
rektor EU v Bratislave

 

akademicka obec vianocny punc