Dňa 13.9.2018 organizoval Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline 12. ročník medzinárodného vedeckého seminára znalcov. Takáto udalosť je to vždy príležitosť nielen sa stretnúť sa v rámci odbornej obce, ale i konzultovať problémy, ktoré znalci aktuálne riešia. Seminár otvoril rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. Na seminári okrem predstaviteľov verejnej a súdnej moci, vystúpili zástupcovia domácej i zahraničnej znaleckej obce.

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava je v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov zapísaná do zoznamu znaleckých ústavov s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonomika a riadenie podnikov a v odbore Ekonómia a manažment a zároveň v zozname znaleckých organizácií s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonómia a manažment.

Výkonným pracoviskom pre znaleckú a vzdelávaciu činnosť Znaleckého ústavu Ekonomickej univerzity v Bratislave je pracovisko v Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zabezpečuje vypracovávanie znaleckých posudkov a expertíz v oblasti ohodnocovania majetku podniku, jeho častí alebo jednotlivých zložiek majetku, a to jednak na základe objednávok podnikateľských subjektov a jednak na základe uznesení orgánov verejnej moci. Ekonomická univerzita v Bratislave ako znalecký ústav zároveň spolupracuje s Ministerstvom spravodlivosti SR pri tvorbe novej legislatívy v oblasti znalectva a pri organizovaní odbornej skúšky znalcov v odbore Ekonómia a manažment.

Viac informácií nájdete na stránke Znaleckého ústavu...

Fotogaléria