1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Oddelenie právnych služieb a kontroly v zmysle príkazov rektora vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne platných právnych predpisov avnútorných predpisov EU v Bratislave. Vypracúva vyhodnotenia kontrolnej činnosti. Zabezpečuje vybavovanie sťažností v zmysle zákona o sťažnostiach v platnom znení a internej smernice prijatej na aplikáciu tohto zákona v podmienkach univerzity. Je zodpovednou osobou úlohy podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v platnom znení. Zabezpečuje agendu slobodného prístupu k informáciám v zmysle platného zákona, ktorá plní a príslušnej internej smernice.

Komplexne zabezpečuje právnu agendu univerzity. Vykonáva náročné práce odbornej špecializovanej právnej agendy všetkých pracovísk EU v Bratislave. V spolupráci s vecne príslušnými útvarmi vypracováva, pripomienkuje, dopĺňa aupravuje návrhy zmlúv uzatváraných na EU v Bratislave z právneho hľadiska. Vymáha pohľadávky na podnet Oddelenia finančnej učtárne, resp. fakúlt. Vypracúva vo všetkých odvetviach práva súdne návrhy, špecifické zmluvy, zabezpečuje výkon rozhodnutí, podáva všetky formy opravných prostriedkov. Vyhotovuje žaloby a návrhy na súdne konanie, zúčastňuje sa šetrení pri hospodárskych a ostatných deliktoch. Zastupuje univerzitu v rozsahu delegovanom rektorom EU v Bratislave v právnych záležitostiach na všetkých stupňoch súdov, pred orgánmi štátnej správy a jednotlivými zložkami polície. Vypracúva špecifické zmluvy a ich prípadné dodatky, posudzuje návrhy zmlúv, interné predpisy univerzity a vykonáva výklad všeobecne platných právnych predpisov na podmienky EU v Bratislave. Za činnosť oddelenia zodpovedajú zamestnanci rektorovi.“.

 

Kontakty

ZEMKOVÁ, Lucia, Mgr.

ZEMKOVÁ, Lucia, Mgr.

Lawyer

D3.10 +421 2 6729 5310 lucia.zemkova@euba.sk
KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana, JUDr. Dipl. Ing.

KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana, JUDr. Dipl. Ing.

Lawyer

D3.10 +421 2 6729 5310 zuzana.kostalova2@euba.sk