1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

1. ZÚ EU v Bratislave je celouniverzitným pracoviskom EU v Bratislave bez právnej subjektivity. ZÚ EU v Bratislave je samostatné znalecké, vzdelávacie a vedecké pracovisko univerzity, so zaradením v organizačnej štruktúre univerzity podľa príslušných ustanovení jej Štatútu.

3. EU v Bratislave je v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) zapísaná do zoznamu znalcov, prekladateľov a tlmočníkov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky ako znalecký ústav s evidenčným číslom: 900016, v odbore 090000 - Ekonómia a manažment a odbore 510000 - Ekonomika a riadenie podnikov.

4. EU v Bratislave je v zmysle zákona zapísaná do zoznamu znalcov, prekladateľov a tlmočníkov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky ako znalecká organizácia s evidenčným číslom: 900125, v odbore 090000 - Ekonómia a manažment, odvetvia: 090100 - Účtovníctvo a daňovníctvo, 090200 – Personalistika, 090300 – Kontroling, 090400 – Financie, 090200 – Personalistika. 5. Obsahové vymedzenie odborov a odvetví je upravené osobitným predpisom (Príloha č. 2 vyhlášky MS SR č. 228/2018 Z. z.).

6. ZÚ EU v Bratislave vykonáva v rozsahu svojho oprávnenia znaleckú činnosť podľa § 16 a nasl. zákona ako znalecký ústav v zmysle čl. 2 bod 3 alebo ako znalecká organizácia v zmysle čl. 2 bod 4 tohto organizačného poriadku.

7. ZÚ EU v Bratislave vykonáva znalecké úkony a iné ako znalecké úkony pre zadávateľa, ktorým sa rozumejú orgány verejnej moci, iné fyzické a právnické osoby, na objednávku, v zmysle uznesenia, iného rozhodnutia o pribratí znaleckého ústavu alebo znaleckej organizácie do konania, predvolania alebo v zmysle osobitne uzatvorenej zmluvy, ktorej predmetom je vypracovanie znaleckého alebo iného ako znaleckého úkonu.

8. Znaleckými úkonmi sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie, podľa § 16 a nasl. zákona.

9. Iným ako znaleckým úkonom je najmä odborný posudok, odborná štúdia, expertíza, forenzný audit, odborné konzultácie alebo akýkoľvek iný úkon odborného alebo vedeckého charakteru, ktorý nie je úkonom v zmysle § 16 zákona.

10. ZÚ EU v Bratislave ako znalecký ústav v zmysle čl. 2 bod 3 tohto organizačného poriadku zároveň plní funkciu rezortného a metodického centra v zmysle § 19 zákona a vykonáva znaleckú činnosť najmä vo zvlášť obťažných prípadoch vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie.

11. ZÚ EU v Bratislave ako znalecký ústav v zmysle čl. 2 bod 3 tohto organizačného poriadku ďalej zabezpečuje odborné minimum a špecializované vzdelávanie v príslušnom odbore v rozsahu a obsahu určenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, a poskytuje ministerstvu súčinnosť pri vykonávaní odbornej skúšky pre znalcov, overovaní odbornej spôsobilosti znalcov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej činnosti, metodickej činnosti a konzultačnej činnosti.

12. ZÚ EU v Bratislave ako znalecký ústav v zmysle čl. 2 bod 3 tohto organizačného poriadku spolupracuje s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pri tvorbe novej legislatívy v oblasti znalectva a pri organizovaní odbornej skúšky znalcov v odbore Ekonómia a manažment.

13. Hlavným poslaním ZÚ EU v Bratislave ako znaleckého ústavu v zmysle čl. 2 bod 3 tohto organizačného poriadku, je: a) vykonávať znaleckú činnosť, b) vykonávať odbornú a expertíznu činnosť v zmysle čl. 2 bod 9 tohto organizačného poriadku, c) realizovať vzdelávaciu činnosť so zameraním na výučbu a ďalšie vzdelávanie znalcov a uchádzačov o znaleckú činnosť, ako aj ostatnú prednáškovú činnosť v zapísaných odboroch, d) rozvíjať vedeckovýskumnú činnosť v oblasti znaleckej činnosti, e) tvoriť a rozvíjať metodiku štruktúry znaleckého úkonu a metodiku znaleckej činnosti v zapísaných znaleckých odboroch, f) získané poznatky prenášať do výučby a praxe, g) spolupracovať s fakultami a inými pracoviskami univerzity, s inými znaleckými ústavmi, právnickými a fyzickými osobami v tuzemsku i zahraničí, v odbore svojej pôsobnosti, h) organizovať odbornú pomoc pre orgány štátnej správy pri harmonizácii našej legislatívy s predpismi EÚ, i) vykonávať aj ďalšiu odbornú činnosť podľa osobitného poverenia rektora.

14. Hlavným poslaním ZÚ EU v Bratislave ako znaleckej organizácie v zmysle čl. 2 bod 4 tohto organizačného poriadku je: a) vykonávať znaleckú činnosť, b) vykonávať odbornú a expertíznu činnosť v zmysle čl. 2 bod 9 tohto organizačného poriadku. 15. ZÚ EU v Bratislave ako znalecký ústav v zmysle čl. 2 bod 3 tohto organizačného poriadku zabezpečuje plnenie úloh na týchto hlavných úsekoch činnosti: a) znalecká činnosť, b) odborná a expertízna činnosť v zmysle čl. 2 bod 9 tohto organizačného poriadku, c) vzdelávacia činnosť, d) vedeckovýskumná činnosť, e) metodická činnosť. 16. ZÚ EU v Bratislave ako znalecká organizácia v zmysle čl. 2 bod 4 tohto organizačného poriadku zabezpečuje plnenie úloh na týchto hlavných úsekoch činnosti: a) znalecká činnosť, b) odborná a expertízna činnosť v zmysle čl. 2 bod 9 tohto organizačného poriadku.

 

Viac informácií...