Oddelenie medzinárodnej spolupráce (OMS) realizuje aktivity zamerané predovšetkým na sústavný rozvoj medzinárodných vzťahov univerzity s krajinami mimo Európskej únie, najmä:

  • iniciuje a rozvíja vzťahy s univerzitami a inými organizáciami z krajín mimo Európskej únie, 
  • pripravuje dohody o spolupráci a sleduje ich plnenie, 
  • zabezpečuje pobytové formality pri prijímaní študentov z tretích krajín a poradenstvo pri ich integrácii,
  • organizačne a administratívne zabezpečuje vzdelávaciu ponuku v cudzích jazykoch, 
  • pripravuje a organizačne zabezpečuje celouniverzitný predmet Diplomacia v praxi,
  • pripravuje, organizuje a/alebo zabezpečuje vzdelávacie, kultúrne a popularizačné aktivity, napr. letné školy, prezentácie, výstavy a i., na podporu medzinárodných vzťahov univerzity, najmä v zameraní na krajiny mimo Európskej únie,
  • spracúva informácie v oblasti podávania medzinárodných projektov (okrem vedeckovýskumných), realizuje informačné a poradenské aktivity na podporu medzinárodných projektov (okrem vedeckovýskumných) a vedie ich evidenciu,
  • realizuje vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť zameranú najmä na internacionalizáciu vysokého školstva.

 

Kontakty

GALANOVÁ, Soňa, Ing.

GALANOVÁ, Soňa, Ing.

vedúca oddelenia

A3.09 +421 2 6729 5307 sona.galanova@euba.sk
PAŠTEKOVÁ, Danka

PAŠTEKOVÁ, Danka

referentka

A3.09 +421 2 6729 5306 danka.pastekova@euba.sk
MYDLIAROVÁ, Diana, Mgr., PhD.

MYDLIAROVÁ, Diana, Mgr., PhD.

koordinátorka pre zahraničných študentov študijných programov v cudzích jazykoch

D5.14 +421 2 6729 5514 diana.mydliarova@euba.sk