Odborný garant: doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD., Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Ciel: popularizovať a diseminovať základné princípy sociálnej a solidárnej ekonomiky a prakticky vyškoliť expertov pre oblasť podnikania a ekonomických aktivít v entitách sociálnej a solidárnej ekonomiky so zameraním na podporu udržateľného rozvoja ekonomiky SR.

Cieľová skupina: manažéri podnikateľských subjektov, NZO, NGO, sociálnych podnikov, študenti, komunálni a regionálni manažéri a kontrolóri, učitelia stredných škôl, odborná a laická verejnosť

Trvanie: 15.10. – 7.12.2018

Forma vzdelávania: online

Poplatok. bezplatné vzdelávanie

Uzávierka prihlášok: 12.10.2018 (o prijatí aprobanta rozhoduje poradie došlej prihlášky)

Výstup: úspešní absolventi získajú osvedčenie

Kritéria pre získanie osvedčenia: zvládnutie vedomostí prostredníctvom kontrolného testu po každom module s minimálnym dosiahnutím limitu 51% pre úspešné zvládnutie.

 

Štruktúra školiaceho kurzu

 

Prihláška 

 

Realizácia: Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity

Tento kurz je realizovaný v rámci európskeho projektu Sociálna a solidárna ekonomika ako rozvojový prístup k udržateľnosti (SSEDS-SUSY) (Social & Solidary Economy as Development and Approach for Sustainability (SSEDAS)), č. DCI-NSAED/2014/352-284 a SAMRS/2017/EK/1/3“.

 

dubcova loga