Bratislavská Business School EU v Bratislave pripravila programy kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov základných a stredných škôl. 

Naše vzdelávacie programy zodpovedajú požiadavkám generovaným štátnym vzdelávacím programom ISCED3. Orientujeme sa na všetky typy stredných škôl po celom Slovensku. 

Naším zámerom je poskytovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré zabezpečia pedagogickým zamestnancom rozvoj ich profesijných kompetencií a umožnia im efektívne integrovať prvky tvorivého vyučovania v praxi a v premene tradičnej školy na modernú v súlade s najnovšími európskymi edukačnými dokumentmi a požiadavkami.

 

Ponúkame dva programy kontinuálneho vzdelávania

 

Pripravované aktivity v rámci našich programov:

V prezenčnej časti vzdelávania orientácia na teoretické základy a relevantné návody na riešenie prípadových štúdií zážitkovou formou v jednotlivých oblastiach vzdelávania.

Dištančná časť vzdelávania zahŕňa vypracovanie a prezentácia vzorových hodín, riadenie a vedenie diskusných fór, riešenie prípadových štúdií, vyhlasovanie súťaží pre učiteľov a ich žiakov.

V rámci jednotlivých programov pripravíme súťaže pre žiakov pod vedením ich učiteľov. Pôjde napríklad o vydanie článku v školskom časopise, resp. vytvorenie školského časopisu, ak ho škola ešte nemá; najlepšie divadelné predstavenie; projekt prípravy medzinárodnej konferencie/ workshopu; príprava vzorového rozpočtu rodiny pre prípravu svadby, stavbu domu, či príprava business plánu pre remeselnú dielňu/ stavebnú firmu. 

 

BRATISLAVSKÁ BUSINESS SCHOOL Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dolnozemská cesta 1,
852 35 Bratislava
02/6729 5165

eva.filusova@euba.skbbs@euba.sk