Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, s Ministerstvom financií SR, s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR a s ďalšími stavovskými organizáciami prináša

I. Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe - pokročilý kurz

Cieľom pokročilého kurzu je prehĺbenie vedomostí a najmä praktických zručností v odbore a získanie nových poznatkov predovšetkým diskusiou medzi účastníkmi a lektormi, riešením prípadových štúdií, a to najmä so zameraním na činnosť hlavného kontrolóra.

Rozsah pokročilého kurzu:

 1. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - novela zákona účinná od 1.1.2019
  • garant modulu: Ministerstvo financií SR
 2. Postavenie hlavného kontrolóra obce a transparentná verejná správa
  • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
 3. Pôsobnosť, úlohy a oprávnenia hlavného kontrolóra obce
  • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
 4. Vzťah hlavného kontrolóra obce k iným orgánom verejnej moci
  • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
 5. Vzťah hlavného kontrolóra obce k fyzickým osobám a právnickým osobám
  • garant modulu: Úrad vlády SR
 6. Trestnoprávne aspekty pôsobnosti hlavného kontrolóra obce, postihnuteľnosť verejnej funkcie, ochrana verejného kontrolóra
  • garant modulu: Hlavné mesto SR Bratislava
 7. Kontrola v oblasti finančných prostriedkov z fondov EÚ
  • garant modulu: Ministerstvo financií SR
 8. Konflikt záujmov v obecnej samospráve – a jeho zamedzenie ako špecifická kontrola verejných funkcionárov
  • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

 

Pre získanie certifikátu je potrebné absolvovať minimálne 6 modulov v rámci jedného kurzu.

GARANTMI A LEKTORMI KURZOV sú vysokokvalifikovaní lektori z Ekonomickej univerzity v Bratislave a Právnickej fakulty UK v Bratislave, ako aj zástupcovia z Úradu vlády SR, z Ministerstva financií SR, zo Združenia miest a obci Slovenska, zo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR.

 

Harmonogram kurzu

 

Termín a miesto konania

 • 13.12.2018 - 14.6.2019 Bratislavská Business School Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

Štruktúra a organizácia vzdelávania

 • 2-dňové sústredenia (štvrtok, piatok) podľa priložených harmonogramov výučby v čase od 9:00 do 16:00 hod.;

 

Cena za 1 modul je 65 Eur, vrátane DPH. V prípade absolvovania všetkých modulov v rámci jedného kurzu je celková cena 455 Eur. 

Poplatok za vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia – 65 € vrátane DPH.

Poplatok za vykonanie opravnej skúšky a vydanie osvedčenia – 65 € vrátane DPH.

 

Záväzná prihláška

 

Kontakt

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

manažér, UTV, Top manažment

  E9.15 +421 2 6729 5165 +421 911 695 747 jarolim.hrasko@euba.sk