Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, s Ministerstvom financií SR, s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR a s ďalšími stavovskými organizáciami prináša 

I. Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu - základný kurz

Cieľom základného kurzu je poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Po jeho absolvovaní by mali účastníci získať komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra.

Rozsah základného kurzu:

 1. Všeobecný úvod do problematiky verejnej správy a vnútorná kontrola v územnej samospráve
  • garant modulu: Úrad vlády SR 
 2. Systém kontroly v SR a transparentná verejná správa
  • garant modulu: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
 3. Finančná kontrola v podmienkach územnej samosprávy
  • garant modulu: Ministerstvo financií SR 
 4. Rozpočtové pravidlá verejnej správy a územnej samosprávy
  • garant modulu: Ekonomická univerzita v Bratislave 
 5. Rozpočet obce a VÚC, zásady rozpočtového hospodárenia, rozpočtové provizórium
  • garant modulu: Ekonomická univerzita v Bratislave 
 6. Záverečný účet obce a VÚC
  • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
 7. Nakladanie s majetkom vo verejnej správe
  • garant modulu: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
 8. Kontrola v oblasti účtovníctva, finančných prostriedkov z fondov EÚ
  • garant modulu: Ministerstvo financií SR

Harmonogram základného kurzu

 

Termín a miesto konania

 • 18.1.2018 - 29.6.2018 Bratislavská Business School Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

II. Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe - pokročilý kurz

Cieľom pokročilého kurzu je prehĺbenie vedomostí a najmä praktických zručností v odbore a získanie nových poznatkov predovšetkým diskusiou medzi účastníkmi a lektorom/lektormi, a to najmä so zameraním na činnosť hlavného kontrolóra.

Rozsah pokročilého kurzu:

 1. Nový zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - novela zákona účinná od 1.1.2016
  • garant modulu: Ministerstvo financií SR 
 2. Postavenie hlavného kontrolóra obce a transparentná verejná správa
  • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR 
 3. Pôsobnosť, úlohy a oprávnenia hlavného kontrolóra obce
  • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR 
 4. Vzťah hlavného kontrolóra obce k iným orgánom verejnej moci
  • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR 
 5. Vzťah hlavného kontrolóra obce k fyzickým osobám a právnickým osobám
  • garant modulu: Úrad vlády SR 
 6. Trestnoprávne aspekty pôsobnosti hlavného kontrolóra obce, postihnuteľnosť verejnej funkcie, ochrana verejného kontrolóra
  • garant modulu: Hlavné mesto SR Bratislava 
 7. Kontrola v oblasti finančných prostriedkov z fondov EÚ
  • garant modulu: Ministerstvo financií SR 
 8. Konflikt záujmov v obecnej samospráve – a jeho zamedzenie ako špecifická kontrola verejných funkcionárov
  • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

Pre získanie certifikátu je potrebné absolvovať minimálne 6 modulov v rámci jedného kurzu. 

GARANTMI A LEKTORMI KURZOV sú vysokokvalifikovaní lektori z Ekonomickej univerzity v Bratislave a Právnickej fakulty UK v Bratislave, ako aj zástupcovia z Úradu vlády SR, z Ministerstva financií SR, zo Združenia miest a obci Slovenska, zo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR.

Harmonogram pokročilého kurzu

 

Termín a miesto konania

 • 25.1.2017 - 22.6.2018 Bratislavská Business School Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

Štruktúra a organizácia vzdelávania

 • 2-dňové sústredenia (štvrtok, piatok) podľa priložených harmonogramov výučby v čase od 9:00 do 16:00 hod.;

 

Cena za 1 modul je 65 Eur, vrátane DPH. V prípade absolvovania všetkých modulov v rámci jedného kurzu je celková cena 455 Eur. 

Poplatok za vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia – 65 € vrátane DPH.

Poplatok za vykonanie opravnej skúšky a vydanie osvedčenia – 65 € vrátane DPH.

 

Záväzná prihláška

 

 

Kontakt

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

manažér, UTV, Top manažment

  E9.15 +421 2 6729 5165 +421 911 695 747 jarolim.hrasko@euba.sk