Odborný garant: prof. Ing. Elena Žárska, CSc., Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Cieľ: zvýšiť odborné povedomie a zručnosti riadiacich pracovníkov samosprávy s dôrazom na ekonomické aspekty plánovania, manažment rozvoja miest a obcí, strategické plánovanie a manažment územia, využívanie inovácií v rozvoji miest, obcí a regiónov, uplatňovanie digitálnych zručností v manažmente samosprávy, využívanie prieskumov verejnej mienky, efektívnu komunikáciu s verejnosťou a využívanie techník mediálnej komunikácie. 

Cieľová skupina:

  • Riadiaci pracovníci samosprávy - úradov samosprávnych krajov, primátori miest, prednostovia MÚ, starostovia obcí, poslanci, miestna exekutíva, ostatná odborná verejnosť

 

POZOR, ZMENA TERMÍNU!!! 

Termíny a miesta konania:

31. mája 2018 – 22. júna 2018 Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej EU v Bratislave)

17. mája 2018 – 22. júna 2018 Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach

 

Rozsah vzdelávania: 48 vyučovacích hodín (1 hod. = 45 min.), v čase od 9:00 do 16:00 hod.

Uzávierka prihlášok: 15. mája 2018

 

Organizácia vzdelávania: možnosť absolvovať kompletný program (moduly č. 1, 2, 3), alebo vybraný modul (moduly) samostatne.

 

Popis modulov: 

Modul č. 1

  • Mediálna komunikácia a spôsoby vytvárania pozitívneho obrazu o meste/obci,
  • SMART CITIES - /r/evolúcia v riadení obce, mesta a regiónu.

Modul č. 2

  • Strategické plánovanie a manažment územia,
  • Ekonomické a finančné aspekty plánovania a manažmentu rozvoja mesta/obce,
  • Legislatívne aktuality vo väzbe na novelu Zákona o obecnom zriadení.

Modul č. 3

  • Efektívny manažér a práca s verejnosťou,
  • Digitálne zručnosti pre manažment samosprávy,
  • Predvolebné prieskumy verejnej mienky.

 

Účastnícky poplatok (kompletný program): 350,- €, vrátane DPH, možnosť využitia zľavy v prípade viacčlennej skupiny záujemcov (2. účastník skupiny – zľava 100,- €), v prípade nahlásenia viacerých účastníkov stanoví organizátor individuálnu cenu.

 

Poplatok:  

ModulPoplatok
Modul č. 1 150,- EUR
Modul č. 2 200,- EUR
Modul č. 3 200,- EUR

 

Obsahové zameranie:

 

Časový harmonogram Bratislava

Časový harmonogram Košice

Formulár záväznej prihlášky

 

Kontakty

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

manažér, Top manažment

E9.15 +421 2 6729 5165 +421 911 695 747 jarolim.hrasko@euba.sk