1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Vážené študentky, vážení študenti,

Oddelenie medzinárodnej mobility EU v Bratislave si vás dovoľuje informovať o aktuálnych opatreniach v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19, ktoré boli prijaté, resp. aktualizované dňa 24. marca 2020.

S okamžitou platnosťou až do odvolania sa rušia pobyty študentov, ktorí plánujú vycestovať do zahraničia na štúdium a stáž. Na základe stanoviska Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zo dňa 10. marca 2020 by sme vás radi informovali, že v prípade, ak ste nevycestovali, ale vznikli vám v spojitosti s Erasmus+ mobilitou isté náklady (napr. cestovné či vopred zaplatené ubytovanie), máte nárok na ich preplatenie z dôvodu vyššej moci. V takomto prípade nás, prosím, obratom e-mailom informujte. V prípade otázok týkajúcich sa štúdia sa, prosím, obráťte na študijné oddelenie príslušnej fakulty.

Zároveň ste povinní odkladať si všetku súvisiacu dokumentáciu (originály cestovných lístkov, leteniek, faktúry za ubytovanie a pod.), ktoré budú slúžiť ako podporná dokumentácia pri žiadosti o uznanie nákladov.

V prípade študentov, ktorí sa rozhodnú zo zahraničia predčasne vrátiť a štúdium v zahraničí ukončia, bude uplatňovaný princíp vyššej moci, tzn. cestovné náklady spojené s návratom domov budú uhradené. Taktiež vám bude ponechaná pomerná časť grantu od dátumu začiatku mobility do dátumu príchodu na Slovensko, tzn. zvyšnú časť už vyplateného grantu bude potrebné vrátiť. V prípade otázok týkajúcich sa štúdia sa, prosím, obráťte na študijné oddelenie príslušnej fakulty. V prípade, že sa rozhodnete predčasne vrátiť domov, informujte o tejto skutočnosti koordinátora na zahraničnej univerzite, prodekana pre medzinárodné vzťahy na Vašej fakulte, ako aj e-mailom koordinátora pre odchádzajúcich študentov na Oddelení medzinárodnej mobility.

Ústredný krízový štáb SR prijal od 12. marca 2020 viacero opatrení v súvislosti s ochorením CoVID-19, medzi inými aj povinnú 14-dňovú karanténu pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu rozhodla vláda SR na mimoriadnom rokovaní 15. 3. 2020 pomôcť návratu slovenských občanov, ktorí sa chcú vrátiť. Všetci títo naši občania však budú musieť po návrate povinne absolvovať 14-dňovú karanténu v zariadeniach MV SR. MV SR má k dispozícii tri zariadenia (Gabčíkovo, Liptovský Ján, Donovaly). V prípade, že sa účastníci mobilít rozhodnú vrátiť domov, je potrebné kontaktovať zastupiteľský úrad SR v danej krajine. V prípade, ak sa v danej krajine tento úrad nenachádza, musia kontaktovať akýkoľvek iný zastupiteľský úrad v okolitých krajinách. Zoznam zastupiteľských úradov sa nachádza na stránkach MZVaEZ SR. Ukladá sa túto skutočnosť následne oznámiť Oddeleniu medzinárodnej mobility, prodekanovi pre medzinárodné vzťahy na Vašej fakulte a príslušnému študijnému oddeleniu.

AKTUALITA: Dňa 20. marca 2019 poskytla SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na základe najnovšieho stanoviska Európskej komisie (EK) doplňujúce inštrukcie k predčasne ukončeným študentským mobilitám v súvislosti s COVID-19. Ekonomická univerzita v Bratislave bude v zmysle týchto inštrukcií postupovať takto:

  1. Študent, ktorý sa predčasne vrátil z mobility, má nárok na uhradenie reálnych cestovných nákladov a to na základe predložených cestovných dokladov.
  2. Predčasné ukončenie mobility z dôvodu šírenia COVID-19 sa posudzuje ako prípad vyššej moci a študentovi náleží pomerná časť grantu, ktorá zodpovedá skutočnému trvaniu mobility, teda od dátumu začiatku mobility do dátumu príchodu na Slovensko.
  3. Ak študent, ktorý sa predčasne vrátil z mobility, predloží doklad o vopred zaplatenom ubytovaní, má nárok na jeho preplatenie.
  4. Preukázateľne absolvované online štúdium a ECTS kredity, ktoré sú v súlade so zmluvou o štúdiu, budú EU v Bratislave uznané aj v prípade, že ho študent absolvuje na Slovensku.
  5. Absolventské stáže: Európska komisia povoľuje predĺženie maximálnej doby, dokedy môže študent od ukončenia štúdia absolvovať absolventskú stáž z 12 na 18 mesiacov.
  6. Náklady na prípadný povinný karanténny pobyt v niektorom zo zariadení MV SR budú uznané ako nevyhnutné náklady na repatriáciu po predložení dokladu (faktúry) o uhradení poplatku v takomto zariadení.

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že Ekonomická univerzita v Bratislave pre letný semester 2019/2020 upúšťa od uplatňovania sankcií za nižší počet získaných kreditov počas zahraničného študijného pobytu v rámci programu Erasmus+. Absencia nižšieho počtu získaných kreditov zo zahraničnej univerzity nebude dôvodom zníženia finančného grantu. V prípade dvoj-semestrálnych pobytov sa posudzuje každý semester osobitne.

Odporúčame vám sledovať stránky:

Aktualizované vyhlásenia:

 

Mrzia nás prípadné komplikácie vzniknuté s danou mimoriadnou situáciou ohľadne koronavírusu, ale veríme, že na medzinárodnú mobilitu nezanevriete. Všetky vzniknuté komplikácie sa budeme snažiť vyriešiť vo váš prospech. V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať e-mailom.

 

S pozdravom

Oddelenie medzinárodnej mobility

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.