Centrum telesnej výchovy a športu EU v Bratislave (ďalej len CTVŠ), zabezpečuje pravidelný športový program pre študentov univerzity. Predmet Telesná výchova  je v systéme kreditného spôsobu štúdia na EU zaradený ako predmet celouniverzitného spoločenského základu. Rozsah povinnej TV a počet kreditov je rôzny podľa fakúlt EU. Je uvedený v študijných programoch príslušných fakúlt.

 

Objekty na výuku telesnej výchovy

  • Horský park ( ul. Prokopa Veľkého ): telocvičňa, posilňovňa, sauna, ihrisko s umelým trávnikom
  • Školička (EU Dolnozemská cesta): pohybové štúdio, posilňovňa  
  • Ihrisko Pasienky ( Trnavská cesta, za ŠH Pasienky, autobus č.98 ):  futbal
  • Plaváreň Pasienky - ( Junácka č.4, autobus č.98 ):  plávanie, aqua aerobik
  • Slávia AGROFERT - ( Májová 1, Petržalka/ za EU ): bedminton, tenis
  • ŠH Mladosť - ( Trnavská cesta ) - hádzaná, futsal

Telesná výchova nie je zapracovaná v navrhnutom rozvrhu semestra bakalárskeho a ani inžinierskeho štúdia. V semestri bakalárskeho a inžinierskeho štúdia sa registruje a zapisuje šport z ponúkanej ponuky CTVŠ prostredníctvom AISu. V systéme kreditného štúdia je TV na EU zaradená ako predmet celouniverzitnej ponuky, re­a­li­zuje sa výberovou formou. Študenti si vyberajú z aktuálnej ponuky telovýchovných aktivít. Povinná TV a počet kreditov sú rôzne podľa jednotlivých fakúlt (viď „Študijný program“ príslušnej fakulty). Podmienkou získania zápočtu a pridelenia kreditných bodov je stopercentná účasť na cvičeniach alebo účasť na zimnom alebo letnom kurze, v minimálnom rozsahu 5 výučbových dní. Pokiaľ študent nemá v semestri povinnú TV môže sa zapísať nepovinne. Nepovinne sa študent môže zapísať aj na zimné alebo letné kurzy. Telovýchovné aktivity pokračujú v upravenej forme aj v skúšobnom období a sú nepovinné.

 

Šport a pohybové aktivity pre študentov

Šport a pohybové aktivity pre zamestnancov

 

Kontakty

DUBOVSKÝ, Július, PaedDr.

DUBOVSKÝ, Július, PaedDr.

riaditeľ

D4.33 +421 2 6729 5433 julius.dubovsky@euba.sk
KALEČÍKOVÁ, Mária, PaedDr.

KALEČÍKOVÁ, Mária, PaedDr.

tajomníčka, vedúca oddelenia športu pre všetkých

D4.17 +421 2 6729 5417 maria.kalecikova@euba.sk

Pondelok: 09.30 - 11.00

Streda: 11.00 - 12.30

JANÍK, Ján, PaedDr.

JANÍK, Ján, PaedDr.

vedúci oddelenia športu pre všetkých

D4.17 +421 2 6729 5417 jan.janik@euba.sk

Utorok: 09.00 - 10.30

Streda: 09.00 - 10.30

VOJTÁŠOVÁ, Lenka

VOJTÁŠOVÁ, Lenka

sekretariát

D4.34 +421 2 6729 5434 ctvs@euba.sk
HERIBAN, Roman, PaedDr.

HERIBAN, Roman, PaedDr.

vysokoškolský účiteľ

D4.14 +421 2 6729 5414 roman.heriban@euba.sk

Pondelok13.30 - 15.00

Streda: 09.00 - 10.30

HLOŽEK, Peter, Mgr.

HLOŽEK, Peter, Mgr.

vysokoškolský účiteľ

D4.38 +421 2 6729 5438 peter.hlozek@euba.sk

Utorok: 11.45 - 13.15

Streda: 12.45 - 14.15

LÖRINCZIOVÁ, Drahomíra, Mgr., PhD.

LÖRINCZIOVÁ, Drahomíra, Mgr., PhD.

vysokoškolská učiteľka

D4.13 +421 2 6729 5413 drahomira.lorincziova@euba.sk

Streda: 12.45 - 14.15

Štvrtok: 11.45 - 13.15

ORVISKÝ, Alexander, Mgr.

ORVISKÝ, Alexander, Mgr.

vysokoškolský účiteľ

D4.38 +421 2 6729 5438 sasa.orvisky@euba.sk

Pondelok: 07.45 - 09.15

Štvrtok: 07.30 - 09.00

PODGÓRSKÁ, Lenka, PaedDr.

PODGÓRSKÁ, Lenka, PaedDr.

vysokoškolská učiteľka

D4.38 +421 2 6729 5438 lenka.podgorska@euba.sk

Pondelok: 09.00 – 10.30

Streda: 09.30 – 11.00

ŠKULTÉTY, Viktor, PaedDr.

ŠKULTÉTY, Viktor, PaedDr.

vysokoškolský účiteľ

D4.14 +421 2 6729 5414 viktor.skultety@euba.sk

Pondelok: 13.00 - 14.30

Streda: 13.00 - 14.30

VOLTNEROVÁ, Zuzana, Mgr.

VOLTNEROVÁ, Zuzana, Mgr.

vysokoškolská učiteľka

D4.13 +421 2 6729 5413 zuzana.voltnerova@euba.sk

Utorok: 13.45 - 15.15

Streda: 11.45 - 13.15