Národná banka Slovenska (NBS) vyhlasuje šiesty ročník súťaže o cenu guvernéra NBS za najlepšiu dizertačnú, prípadne aj diplomovú prácu v oblasti ekonómie. Máme záujem o dizertačné alebo diplomové práce v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu. 

Pri študentoch 2. stupňa slovenských vysokých škôl by sme preferovali, aby potenciálnych kandidátov nominovali katedry ich vysokej školy. Študenti 3. stupňa (PhD) a zahraniční študenti sa hlásia samostatne. Prosím Vás o pomoc s určením vhodných kandidátov - či už šírením tejto informácie, alebo priamym návrhom kandidátov. 

Študenti sa do súťaže môžu prihlásiť do konca júna, pričom prihlásené práce je potrebné obhájiť do 31. augusta. Guvernér NBS ceny udelí do konca roku 2018. Guvernér udelí až tri ceny s odmenami do 1500, 1000 a 500 eur (avšak ceny podliehajú dani z príjmu pri zdroji). 

Bližšie informácie o súťaži a jej štatút nájdete na stránke http://www.nbs.sk/sk/vyskum/externa-spolupraca v časti Cena guvernéra NBS.

Študenti by sa mali prihlásiť do súťaže e-mailom do 30. júna 2018. Ich prihláška musí obsahovať: 

  • meno študenta, názov práce, univerzitu, študijný program, meno a e-mail na vedúceho dizertačnej/diplomovej práce a dátum obhajoby práce 
  • meno vedúceho katedry, ktorý študenta nominoval (pri študentoch 2. stupňa) 
  • samotnú prácu v PDF formáte v jednom súbore, ktorého meno sa začína priezviskom študenta 
  • kópia výsledku obhajoby práce - pokiaľ práca do 30. 6. nebola úspešne obhájená, je možné túto informáciu doručiť dodatočne do 31.8. 
  • ak časť práce bola publikovaná v odbornom časopise, informácia o tom 
  • ak má práca spoluautorov, je potrebné ich uviesť