Ekonomická univerzita v Bratislave v rokoch 2015, 2016, 2017 a 2018 za účelom realizácie vedeckej časti doktorandského štúdia na zahraničných vysokoškolských alebo iných relevantných odborných pracoviskách finančne podporila:

 • stáž v centrále OECD v Paríži na Riaditeľstve pre vedu, techniku a priemysel vo Francúzsku (2015),
 • stáž na Oddelení migrácie a rozvoja v rámci Rozvojového centra OECD vo Francúzsku (2015),
 • výskumný pobyt v Centre for Management of Technology and Entrepreneurship, University of Toronto v Kanade (2015),
 • študijný pobyt na University of Hohenheim, Stuttgart v Nemecku (2015),
 • stáž na Wirtschaftsuniversität Wien v Rakúsku (2015),
 • účasť na letnej škole STATA SUMMER SCHOOL 2015, Cass Business School vo Veľkej Británii (2015),
 • študijný pobyt na Univerzite Blaise Pascal, Clermont - Ferrand vo Francúzsku (2016),
 • výskumný pobyt na University of Udayana v Indonézii (2016),
 • výskumný pobyt na Masarykovej univerzite v Brně, v Českej republike (2016),
 • stáž v centrále OECD v Paríži na Divízii ekonomických analýz a štatistiky vo Francúzsku (2016),
 • výskumný pobyt na Univerzite aplikovaných vied v Ženeve, vo Švajčiarsku (2016),
 • účasť na medzinárodnej konferencii a simulácii „Young Visegrad“ vo Varšave, v Poľsku (2016),
 • študijný pobyt na Vysokej škole ekonomickej v Praze, v Českej republike (2017),
 • účasť na letnej škole na Wageningen School of Social Sciences, Wageningen University, v Holandsku (2017),
 • študijný pobyt na Università di Bologna v Taliansku (2017),
 • študijný pobyt na univerzite Politecnico di Milano v Taliansku (2017),
 • výskumný pobyt na University of Torino v Taliansku (2018),
 • výskumný pobyt na School of Business Administration, Southwestern University of Finance
  and Economics v Číne (2018),
 • výskumný pobyt na University of Adelaide v Austrálii a Massey University - University of New Zealand na Novom Zélande (2018).

Cieľom Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave (FZMD EU v Bratislave) je prostredníctvom finančného príspevku podporovať zahraničnú mobilitu doktorandov EU v Bratislave v dennej forme štúdia, resp. externých doktorandov EU v Bratislave, ktorí sú zamestnanci EU v Bratislave na plný pracovný úväzok, za účelom realizácie vedeckej časti doktorandského štúdia na zahraničných vysokoškolských alebo iných relevantných odborných pracoviskách.

Z FZMD EU v Bratislave môžu byť doktorandom EU v Bratislave poskytnuté finančné prostriedky vo forme príspevku v rámci nasledujúcich položiek: cestovné, ubytovanie, strava a drobné výdavky. V zmysle internej smernice č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ a Dodatku č. 1 k internej smernici č. 5/2015 sa finančný príspevok na podporu zahraničnej mobility doktorandov EU v Bratislave realizovanej v rámci vedeckej časti doktorandského štúdia môže tej istej osobe poskytnúť iba raz, pričom ho nie je možné poskytnúť retroaktívne na už zrealizovanú zahraničnú mobilitu doktoranda.

Žiadosti spolu so všetkými náležitosťami špecifikovanými v internej smernici č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ a v Dodatku č. 1 k internej smernici č. 5/2015 je potrebné doručiť Oddeleniu pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave (budova rektorátu,
3. poschodie, miestnosť E3.27) do 28.02.2019.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na jana.tkacova@euba.sk alebo andrea.petianova@euba.sk.

Bližšie informácie o Fonde na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave nájdete v internej smernici č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“: https://euba.sk/www_write/files/SK/docs/interne-smernice/2015/5_2015_FZMD.pdf, pričom inšpiratívny zoznam partnerských univerzít EU v Bratislave je uvedený na webovej stránke univerzity v časti Medzinárodné vzťahy: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie#ramcove-dohody.