Cieľom Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave (FZMD EU v Bratislave) je prostredníctvom finančného príspevku podporovať zahraničnú mobilitu doktorandov EU v Bratislave v dennej forme štúdia, resp. externých doktorandov EU v Bratislave, ktorí sú zamestnanci EU v Bratislave na plný pracovný úväzok, za účelom realizácie vedeckej časti doktorandského štúdia na zahraničných vysokoškolských alebo iných relevantných odborných pracoviskách.

Ekonomická univerzita v Bratislave v posledných rokoch finančne podporila najmä:

  • krátkodobé zahraničné mobility (účasť na vedeckých konferenciách, účasť na letných školách),
  • dlhodobé zahraničné mobility (výskumné pobyty, študijné pobyty, stáže)

doktorandov EU v Bratislave v krajinách, ako napríklad Francúzsko, Kanada, Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia, Indonézia, Česká republika, Švajčiarsko, Poľsko, Holandsko, Taliansko, Čína, Nový Zéland, USA.

Z FZMD EU v Bratislave môžu byť doktorandom EU v Bratislave poskytnuté finančné prostriedky                  vo forme príspevku v rámci nasledujúcich položiek: cestovné, ubytovanie, strava a drobné výdavky. V zmysle internej smernice č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ a Dodatku č. 1 k internej smernici č. 5/2015 sa finančný príspevok na podporu zahraničnej mobility doktorandov EU v Bratislave realizovanej v rámci vedeckej časti doktorandského štúdia môže tej istej osobe poskytnúť iba raz, pričom ho nie je možné poskytnúť retroaktívne na už zrealizovanú zahraničnú mobilitu doktoranda.

Žiadosti spolu so všetkými náležitosťami špecifikovanými v internej smernici č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ a v Dodatku č. 1 k internej smernici č. 5/2015 je potrebné doručiť Oddeleniu pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave (budova rektorátu,
3. poschodie, miestnosť E3.27) do 30.09.2019.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na jana.tkacova@euba.sk alebo andrea.petianova@euba.sk.

Bližšie informácie o Fonde na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave nájdete v internej smernici č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“: https://euba.sk/www_write/files/SK/docs/interne-smernice/2015/5_2015_FZMD.pdf, pričom inšpiratívny zoznam partnerských univerzít EU v Bratislave je uvedený na webovej stránke univerzity v časti Medzinárodné vzťahy: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie#ramcove-dohody.