V rámci rozvoja podpory mobilít doktorandov EU v Bratislave a skvalitnenia prípravy ich dizertačných prác bolo v roku 2012 podpísané Memorandum o spolupráci medzi EU v Bratislave a OECD, ktoré umožňuje vybratým doktorandom absolvovať výskumné stáže v ústredí Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v Paríži.

Na základe podpísaného memoranda absolvovali výskumnú stáž v centrále OECD v Paríži v rokoch 2013 – 2016 nasledujúci doktorandi EU v Bratislave, resp. už absolventi doktorandského štúdia EU v Bratislave:

Meno a priezviskoFakultaTermín realizácie stážeMiesto pôsobenia doktoranda v rámci OECD
Ing. Martin Benkovič Fakulta hospodárskej informatiky 16.5.2016 - 21.12.2016 Directorate for Science, Technology and Innovation,
Economic Analysis and Statistics Division
Ing. Nina Galanská Fakulta medzinárodných vzťahov 25.6.2015 - 24.12.2015 OECD Development Centre
MSc. Gábor Szüdi, PhD. Národohospodárska
fakulta
2.3.2015 - 29.5.2015 Directorate for Science, Technology and Innovation, Country Studies and Outlook Division
Ing. Patrik Pružinský Národohospodárska
fakulta
1.7.2014 - 31.12.2014 OECD’s Global Relations Secretariat
Ing. Peter Horvát, PhD. Fakulta hospodárskej informatiky 16.6.2014 - 14.12.2014 Directorate for Science, Technology and Industry
Ing. Mariam Abdová, PhD. Obchodná
fakulta
3.6.2013 - 29.11.2013 Trade and Agriculture Directorate