Dokumenty

K bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti s prílohami

Vyhláška č. 456/2012 MŠVVaŠ SR o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti - aktuálne platná vyhláška

Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo výhláške MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti - v prílohe č. 1 text na strane 3576 vyhlášky (správne znenie textu)

Bibliografická registrácia a kategorizácia publikačnej činnosti (smernica MŠVVaŠ SR č. 13/2008 + prílohy)

Príloha č. 1 - Kategórie publikačnej činnosti

Príloha č. 2 - Kategórie umeleckej činnosti

Oznámenie o oprave chyby v prílohe č. 2 Smernice č. 13/2008-R (príloha č. 2 k Smernici č. 13/2008-R zo 16.10.2008)

Príloha č. 3 - Kategórie ohlasov

Príloha č. 4 - Definície základných pojmov

Príloha č. 5 - Internetové adresy citačných databáz

Interná smernica č. 6/2013 - Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 

Pomôcka/manuál pre prácu v databázach Web of Knowledge

Web of Knowledge - manuál, návod na vyhľadávanie a prácu s databázami spoločnosti Thomson Reuters (manuál bol pripravený v rámci projektu NISPEZ a so súhlasom CVTI SR Bratislava)

 

Súvisiace odkazy s publikačnou činnosťou

CREPČ – Centrálny register


Cena EU v Bratislave za publikačnú činnosť

Interná smernica č. 4/2017 - Zásady a kritériá udeľovania „Ceny Ekonomickej univerzity v Bratislave za publikačnú činnosť" v znení dodatku č. 1

Interná smernica č. 6/2014 - Pravidlá Ekonomickej univerzity v Bratislave pre tvorbu a použitie finančných prostriedkov z "Fondu rozvoja vedy"

 

Oceňovanie Cena EU v Bratislave za publikačnú činnosť na EU v Bratislave - platné od roku 2012

2013 Cena EU v Bratislave za publikačnú činnosť v roku 2013 cena rektora pub cinnost
2012 Cena EU v Bratislave za publikačnú činnosť v roku 2012
2010 Cena Rektora Ekonomickej Univerzity v Bratislave za publikačnú činnosť v roku 2010
2009 Cena Rektora Ekonomickej Univerzity v Bratislave za publikačnú činnosť v roku 2009
2008 Cena Rektora Ekonomickej Univerzity v Bratislave za publikačnú činnosť v roku 2008
2007 Cena Rektora Ekonomickej Univerzity v Bratislave za najlepšie výstupy zvedecko-výskumnej činnosti publikované v roku 2007