Zákony a vyhlášky

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Interné predpisy

Interná smernica č. 9/2016 - Zásady hodnotenia výskumných pracovníkov EU v Bratislave vo väzbe na § 80 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Interná smernica č. 7/2016 - „Konkretizácia pracovných povinností v oblasti publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti výskumných pracovníkov EU v Bratislave“ vo väzbe na § 80 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“

Interná smernica č. 1/2016 - „Konkretizácia pracovných povinností v oblasti publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov EU v Bratislave na funkčných miestach: profesor, mimoriadny profesor, docent a v pracovnom zaradení odborný asistent“

Interná smernica č. 13/2015 - Zásady hodnotenia vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkcii lektora, asistenta, odborného asistenta, docenta, mimoriadneho profesora a profesora na EU v Bratislave

Interná smernica č. 10/2014 - Zásady uvoľnenia pedagogických zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave z plnenia pedagogických úloh

Príloha k internej smernici č. 10/2014

Interná smernica č. 6/2014 - Pravidlá Ekonomickej univerzity v Bratislave pre tvorbu a použitie finančných prostriedkov z "Fondu rozvoja vedy"

Zásady uzatvárania pracovného pomeru na miesta vysokoškolských učiteľov vo funkcii "hosťujúci profesor" na Ekonomickej univerzite v Bratislave