Konanie o uznaní odbornej kvalifikácie zo zahraničia – sprievodca cestovného ruchu

Žiadosť obsahuje

 1. meno a priezvisko žiadateľa,
 2. adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,
 3. podpis žiadateľa.

 

Prílohou žiadosti sú

 1. kópia dokladu totožnosti,
 2. kópia rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní na výkon príslušného povolania v Slovenskej republike alebo kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
 3. doklady preukazujúce obsah a rozsah absolvovaného vzdelania vydané príslušným orgánom členského štátu alebo tretieho štátu, ak sa vyžadujú,
 4. doklad o zaplatení správneho poplatku,
 5. protokol o vykonaní doplňujúcej skúšky podľa § 18a ods. 11, ak sa vyžaduje.

 

Žiadateľ je povinný predložiť preklad príloh podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do štátneho jazyka.

 

Osvedčený preklad osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo osvedčenú kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydanom v

 1. členskom štáte môže príslušný orgán vyžadovať, ak
  1. správnosť kópie alebo prekladu nebolo možné overiť prostredníctvom spolupráce príslušných orgánov podľa § 43 a zákona č.422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  2. má pochybnosti o jeho pravosti,
 2. treťom štáte vyžiada príslušný orgán vždy.

Žiadosť sa posudzuje do 10 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, príslušný orgán konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote do 30 dní od doručenia výzvy.

 

Žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie zo zahraničia – sprievodca cestovného ruchu

 

Žiadosť o uznanie dokladu o odbornej kvalifikácii sa posiela na adresu:

Ekonomická univerzita v Bratislave
Pedagogické oddelenie
Dolnozemská cesta 1 
852 35 Bratislava

 

Rozhodnutie o uznaní vydá EU v Bratislave po posúdení žiadosti.

Podrobnosti o uznaní a poplatkoch možno získať:

ČAJKOVIČOVÁ, Jana

ČAJKOVIČOVÁ, Jana

referentka

A3.18 +421 2 6729 5388 jana.cajkovicova@euba.sk