Ekonomická univerzita v Bratislave prijme na voľné pracovné miesto:

  • prevádzkového technika elektroúdržby

Pracovisko: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1 a priradené odberné miesta aj mimo Bratislavy (Virt, Jarabá, H. Smokovec)

Nástup: ihneď

Popis pracovnej činnosti:

  • vykonáva elektrikárske práce, opravy a údržbu, pripravovať podklady na obchodné rokovania k zabezpečeniu prevádzky elektrických zariadení, kontrolovať podklady pre fakturáciu prác od dodávateľov opráv el. zariadení, viesť evidenciu o el. zariadeniach z hľadiska ich technického stavu, zostavovanie plánov údržby VZT, zodpovednosť za odstraňovanie závad vyplývajúcich z prehliadok a revízií VTZ

Podmienky prijatia:

  • USO – vyučený s maturitou,
  • prax min. 5 rokov,
  • Vyhl. 508/2009 Z. z. § 22, resp. 23,
  • fyzická zdatnosť,
  • bezúhonnosť

 

Bližšie informácie:

Ing. J. Cerovský, vedúci odd., e-mail: jozef.cerovsky@euba.sk, tel. 02/6729 5197 alebo 02/6729 5262