Prijímacie konanie

Prijímacie konanie pre akademický rok 2016/2017   

V prípade otázok

a problémov kontaktujte:

 

Študijné oddelenie NHF

tel.: +421 2 6729 1255

monika.parakova@euba.sk

 

Študijné oddelenie OF
tel.: +421 2 6729 1104
zora.szakalova@euba.sk


Študijné oddelenie FHI
tel.:+421 2 6729 5708
eva.balazovicova@euba.sk


Študijné oddelenie FPM
tel.: +421 2 6729 5514
slavka.bielikova@euba.sk


Študijné oddelenie FMV

tel,: +421 2 6729 5479

tatiana.frankovicova@euba.sk


Študijné oddelenie FAJ

tel.: +421 2 6729 5216

zuzana.bihariova@euba.sk


Študijné oddelenie PHF Košice

tel.: +421 55 722 3269

maria.nagyova@euke.sk

Záujemcovia o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len EU Bratislave) sa môžu prihlásiť na štúdium študijných programov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia – 1. bakalárskeho stupňa štúdia, 2. inžinierskeho stupňa štúdia/magisterského stupňa štúdia a 3. doktorandského stupňa štúdia v dennej a externej forme. Všetky študijné programy, ktoré možno študovať na EU v Bratislave, sú akreditované Akreditačnou komisiou – poradným orgánom vlády SR.

Informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2016/2017:

Ekonomická univerzita v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme AIS2 EU v Bratislave. Ekonomická univerzita nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (http://www.portalvs.sk/). V prípade, že uchádzač vytvorí elektronickú prihlášku na portáli VŠ, je povinný prihlášku doručiť na EU v Bratislave aj v tlačenej podobe a uhradiť poplatok vo výške 40,- EUR (bez nároku na znížený poplatok). Výška poplatku neplatí pre študijný program Ekonómia a právo (pozri informácie nižšie - Poplatok za prijímacie konanie)

Na jednu fakultu si uchádzač môže podať iba jednu prihlášku. V prípade záujmu o viac študijných programov danej fakulty vyznačí uchádzač tieto študijné programy na jednej prihláške (max. 3 študijné programy jednej fakulty). To neplatí pre študijný program Ekonómia a právo (pozri informácie nižšie – Informácie pre 1. stupeň štúdia – Podávanie prihlášky a jej náležitosti).

Viac informácií o novom študijnom programe Ekonómia a právo nájdete aj na www.nhf.euba.sk

Viac informácií o novom študijnom programe Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku nájdete www.fpm.sk


Program podpory rómskych uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave.  Viac informácií nájdete TU

Upozornenie!

Používajte nový formulár prihlášky na VŠ. Nájdete ho na www.minedu.sk 

Elektronická prihláška

  

-
Internetový predaj literatúry na prijímacie skúšky pre 1. st. štúdia

Informácie o prípravných kurzoch


 

 

V časti Informácie pre 1. a 2. stupeň štúdia sa nachádzajú nachádzajú všeobecné informácie, informácie o poplatkoch za prijímacie konanie, o počtoch prijímaných uchádzačov a ďalších podmienkach prijatia podľa fakúlt, o profiloch absolventov študijných programov. Informácie o termíne podávania prihlášok, o termíne konania prijímacích skúšok, o podávaní prihlášky na štúdium a o jej náležitostiach, o obsahu prijímacej skúšky a informácie o spôsobe vypĺňania elektronickej prihlášky a o prípravných kurzoch.

V časti Informácie pre 3. stupeň štúdia sa nachádzajú informácie o spoločných zásadách prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia a o spôsobe vypĺňania elektronickej prihlášky.


 


Informácie pre 1. a 2. stupeň štúdia:

Študent, ktorý bude v akademickom roku 2016/2017 prijatý a zapísaný do 1. roka štúdia v externej forme štúdia na 1. a 2. stupni štúdia, je povinný uhradiť ročné školné v každom roku štúdia.

Výška školného v externej forme štúdia pre študentov prijatých a zapísaných do 1. roka štúdia v ak. roku 2016/2017 na 1. aj na 2. stupni štúdia a výška školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium bude zverejnená v mesiaci december 2015. 

 

Informácie pre 3. stupeň štúdia: