Prijímacie konanie

Prijímacie konanie pre akademický rok 2017/2018   

V prípade otázok

a problémov kontaktujte:

 

Študijné oddelenie NHF

tel.: +421 2 6729 1255

monika.parakova@euba.sk

 

Študijné oddelenie OF
tel.: +421 2 6729 1104
zora.szakalova@euba.sk


Študijné oddelenie FHI
tel.:+421 2 6729 5708
eva.balazovicova@euba.sk


Študijné oddelenie FPM
tel.: +421 2 6729 5514
slavka.bielikova@euba.sk


Študijné oddelenie FMV

tel,: +421 2 6729 5479

tatiana.frankovicova@euba.sk


Študijné oddelenie FAJ

tel.: +421 2 6729 5216

zuzana.bihariova@euba.sk


Študijné oddelenie PHF Košice

tel.: +421 55 722 3269

maria.nagyova@euke.sk

Záujemcovia o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len EU Bratislave) sa môžu prihlásiť na štúdium študijných programov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia – 1. bakalárskeho stupňa štúdia, 2. inžinierskeho stupňa štúdia/magisterského stupňa štúdia a 3. doktorandského stupňa štúdia v dennej a externej forme. Všetky študijné programy, ktoré možno študovať na EU v Bratislave, sú akreditované Akreditačnou komisiou – poradným orgánom vlády SR.

Informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2017/2018:

Ekonomická univerzita v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme AIS2 EU v Bratislave po 1. januári 2017.

Na jednu fakultu si uchádzač môže podať iba jednu prihlášku. V prípade záujmu o viac študijných programov danej fakulty vyznačí uchádzač tieto študijné programy na jednej prihláške (max. 3 študijné programy jednej fakulty).

Viac informácií o novom študijnom programe Ekonómia a právo nájdete aj na www.nhf.euba.sk

Viac informácií o novom študijnom programe Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku nájdete www.fpm.sk


Program podpory rómskych uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave.  Viac informácií nájdete TU.


Informácie o prijímacom konaní pre 1. a 2. stupeň štúdia:

Študent, ktorý bude v akademickom roku 2017/2018 prijatý a zapísaný do 1. roka štúdia v externej forme štúdia na 1. a 2. stupni štúdia, je povinný uhradiť ročné školné v každom roku štúdia.

Výška školného v externej forme štúdia pre študentov prijatých a zapísaných do 1. roka štúdia v ak. roku 2017/2018 na 1. aj na 2. stupni štúdia a výška školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium bude zverejnená v mesiaci december 2016.