VEREJNOSŤ

Sloboda informácií 

Ekonomická univerzita v Bratislave, ako povinná osoba v zmysle zákona NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o slobode informácií), povinne zverejňuje tieto informácie. Viac 


Oznam pre verejnosť

Dlhodobý prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa na Palisádach č. 22 a 24 v Bratislave 


Uznávanie dokladov o vzdelaní

Žiadosti o uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou na akademické účely, vyhotovovanie duplikátov diplomov a vysvedčení, vydávanie potvrdení pre účely sociálneho zabezpečenia, vydávanie potvrdení o správnosti údajov o získanom vzdelaní vybavuje Pedagogické oddelenie EU v Bratislave.

 


Výberové konanie 

  • Profesori na NHF

  • Docenti na FAJ

  • Odborní asistenti na FAJ

  • Odborní asistenti na OF


Voľné pracovné miesta 

  • Referent na ÚMV

  • Koordinátor na ÚMV

  • Marketingový manažér na Dekanát NHF

  • Sekretárka na Katedru operačého výskumu a ekonometrie FHI

  • Odborná refererntka na Študijné oddelenie FHI EU

  • Kuchár/kuchárka do VIRTU

  • Prevádzkový zámočník

  • Upratovačka ŠD Ekonóm

  • Vrátnik/informátor - Horský park


Verejné obstarávanie


Verejné obstarávanie Ekonomická univerzita, n.f.


Povinne zverejnené dokumenty 


Kurzy pre verejnosť