Doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Informačná brožúra

Doktorandské štúdium na EU v Bratislave

Doktorandské štúdium na EU v Bratislave

Doctoral Studies at the University of Economics in Bratislava

Doctoral studies at the University of Economics in Bratislava

Ekonomická univerzita v Bratislave realizuje doktorandské štúdium v 16 akreditovaných študijných programoch v dennej a externej forme v zmysle Zásad kreditového štúdia doktorandov na EU v Bratislave.

Štúdium je určené záujemcom o prácu vysokoškolského pedagóga, pedagógom, výskumným pracovníkom, ako aj odborníkom v odbore ekonómia a manažmet z praxe, ktorí potrebujú získať a rozvinúť si svoje výskumné a analytické zručnosti.

Úspešní absolventi doktorandského štúdia získajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a podľa zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách, § 54 ods. 15 sa im udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“).

Doktorandské štúdium sa realizuje v dvoch častiach, študijnej a vedeckej časti:

  • študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä zo špecializovaných prednášok, seminárov a individuálneho štúdia literatúry s cieľom získať teoretické a metodologické predpoklady pre spracovanie dizertačnej práce. Štúdium sa realizuje pod vedením školiteľa a ukončuje sa dizertačnou skúškou.
  • vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej a výskumnej práce študenta doktorandského štúdia (ďalej len doktorand), ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce a z prezentácie jej výsledkov na vedeckých podujatiach, zo študijných pobytov vo vedeckých inštitúciách doma i v zahraničí a pod. Vedeckú časť doktorandského štúdia odborne garantuje školiteľ.

ŠTÚDIUM TRVÁ V DENNEJ FORME 3 ROKY, V EXTERNEJ 5 ROKOV A KONČÍ OBHAJOBOU DIZERTAČNEJ PRÁCE

Doktorandské štúdium v danom študijnom programe sleduje a hodnotí spoločná odborová komisia, resp. odborová komisia zriadená podľa vnútorného predpisu fakulty. Súčasťou štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti, alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou, v rozsahu najviac 4 hodiny týždenne v priemere za akademický rok. Štipendium pre doktorandov v dennej forme štúdia sa poskytuje podľa Vyhlášky MŠ SR č. 505/2004 Z. z. o poskytovaní štipendia.

PRIHLÁŠKA A PODMIENKY PRIJATIA NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM:

Uchádzač o doktorandské štúdium je povinný podať si prihlášku na referát pre vedu a doktorandské štúdium fakulty, na ktorej študijný program sa hlási.

Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor prihlášky aj s vysvetlením k vypĺňaniu si môžu uchádzači pozrieť na internetovej stránke MŠVVaŠ SR: http://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-doktorandske-%E2%80%93-treti-stupen/ a zakúpiť si ho v predajniach tlačív.

Uchádzač je povinný vyplniť v prihláške všetky požadované údaje s výnimkou výsledkov inžinierskeho štúdia v jednotlivých semestroch.

Prihlášku na doktorandské štúdium si môžu uchádzači podať vždy po prvej polovici apríla príslušného kalendárneho roku aj cez elektronický systém AIS: https://e-prihlaska.euba.sk/ais/start.do

KONTAKT PRE ZAHRANIČNÝCH DOKTORANDOV:


doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD., M.A.

prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium

tel.+421 2 6729 5373
e−mail: denisa.ciderova@euba.sk

 

 

PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM NA EU V BRATISLAVE POZOSTÁVA:

 

a) z písomnej časti, ktorou sa rozumie:

  • rámcový projekt bezprostredne súvisiaci s témou dizertačnej práce spracovaný v slovenskom jazyku (v rozsahu cca 10 strán) a v niektorom zo svetových jazykov (v rozsahu cca 8 strán)

b) z ústnej časti, ktorou sa rozumie:

  • prezentácia rámcového projektu dizertačnej práce a diskusia k nemu
  • overenie poznatkov zo študijného programu a diskusia k vylosovaným otázkam