ISSN 0323-262X, EV 4393/11

Ekonomické rozhľady je vedecký časopis Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Poslaním časopisu je publikovanie vedeckých statí, príspevkov do vedeckej diskusie, prehľadov a konzultácií, odborných názorov, recenzií a informácií z oblasti ekonomických vedných disciplín, aplikovaného ekonomického výskumu a hospodárskej praxe s osobitným zreteľom na problémy tranzitívnej ekonomiky.

Redakčnú radu tvoria významné vedecké osobnosti zo Slovenska a zahraničia. Výkonného redaktora vymenúva rektor, podriadený je prorektorovi pre vedu a doktorandské štúdium.

Časopis Ekonomické Rozhľady / Economic Review je indexovaný v EconLit/EconBiz, vrátane abstraktov a databázou Index Copernicus - Index Copernicus

1 ročník/ 1 volume pozostáva zo 4 čísel, vychádza štvrťročne.

ISSN 0323-262X tlačená verzia

ISSN online (po sprístupnení elektronickej verzie časopisu)

 

Aktuálne vydanie

Archív vydaní