1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Centrum telesnej výchovy a športu EU v Bratislave (ďalej len CTVŠ), zabezpečuje pravidelný športový program pre študentov univerzity. Predmet Telesná výchova  je v systéme kreditného spôsobu štúdia na EU zaradený ako predmet celouniverzitného spoločenského základu. Rozsah povinnej TV a počet kreditov je rôzny podľa fakúlt EU. Je uvedený v študijných programoch príslušných fakúlt.

Zabezpečuje metodicky, organizačne a administratívne pedagogickú činnosť pre prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania (bakalárske a inžinierske štúdium) dennou a externou formou na fakultách EU. Zverejňuje formou, ktorú určí MŠ SR, zoznam študijných programov, v ktorých EU v Bratislave poskytuje vysokoškolské vzdelávanie. Metodicky a organizačne zabezpečuje prijímacie konanie a priebeh výučby, tvorbu študijných predpisov v rámci kreditového systému štúdia, zostavuje harmonogram akademického roka a rozvrh výučby.