1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Pedagogické oddelenie zabezpečuje metodicky a administratívne pedagogickú činnosť pre bakalárske a inžinierske štúdium v dennej a externej forme na EU v Bratislave. Zodpovedá za tvorbu Študijného poriadku EU v Bratislave a vypracúva Štipendijný poriadok EU v Bratislave. Udržiava a zverejňuje formou stanovenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) zoznam študijných programov, v ktorých EU v Bratislave poskytuje vysokoškolské vzdelávanie.

Metodicky a organizačne zabezpečuje prijímacie konanie, organizačne zabezpečuje priebeh výučby (koordinácia študijných plánov vrámci kreditového spôsobu štúdia, zostavovanie harmonogramu akademického roka a rozmiestnenie výučby – rozvrh hodín, vydávanie sprievodcu štúdiom a ostatných materiálov o obsahu štúdia). Na základe podkladov zfakúlt spracováva podkladové a koncepčné materiály pre porady vedenia EU v Bratislave, štatistické a iné komplexné materiály zo študijnej oblasti na EU v Bratislave pre potreby nadriadených orgánov. Sleduje záznamy do registra študentov EU v Bratislave. Zabezpečuje tlačivá pre oblasť vzdelávania, eviduje a archivuje doklady o ukončení vzdelania, vydáva duplikáty diplomov a nostrifikačné doložky o vzdelaní, zabezpečuje agendu uznávania dokladov o vzdelaní pre akademické účely. Vrámci edičnej činnosti zabezpečuje pokrytie výučby študijnou literatúrou spracovaním edičného programu pre Vydavateľstvo Ekonóm. Koordinuje využitie výučbových priestorov. Za činnosť pedagogického oddelenia zodpovedá jeho vedúci prorektorovi pre vzdelávanie.

 

Kontakty

JURKOVIČOVÁ, Alexandra, Mgr.

JURKOVIČOVÁ, Alexandra, Mgr.

University Coordinator for Students with Specific Needs

E3.08 +421 2 6729 5358 alexandra.jurkovicova@euba.sk
BOHUNICKÁ, Marta

BOHUNICKÁ, Marta

Officer

E3.07 +421 2 6729 5357 marta.bohunicka@euba.sk
ČAJKOVIČOVÁ, Jana

ČAJKOVIČOVÁ, Jana

Officer

A3.18 +421 2 6729 5388 jana.cajkovicova@euba.sk