Interná smernica číslo 4/2018 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave – akademický rok 2019/2020

Interná smernica číslo 10/2017 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave – akademický rok 2018/2019

 

Školné je poplatok za štúdium na celý akademický rok

Študenti sú povinní pri zápise odovzdať Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie na ak. rok 2019/2020

Povinnosť uhradiť ročné školné v akademickom roku 2019/2020 sa vzťahuje na študentov, ktorí študujú na Ekonomickej univerzite v Bratislave:

 1. Dennou formou v nadštandardnej dĺžke štúdia na I., II. alebo III. stupni štúdia
 2. Externou formou v nadštandardnej dĺžke štúdia na I. II. alebo III. stupni štúdia
 3. Externou formu štúdia na I., II. alebo III. stupni štúdia
 4. Dennou formou na I., II. alebo III. stupni štúdia v inom ako slovenskom jazyku 

Žiadosť o úpravu školného

 

Študent je povinný uhradiť ročné školné v určených termínoch:

 1. Školné za externú formu štúdia – je povinný prvú polovicu určeného školného uhradiť najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o povinnosti uhradiť školné; druhú polovicu určeného školného najneskôr do 31. januára 2020.
 2. Školné za súbežné štúdium alebo za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia – je povinný prvú polovicu určeného školného uhradiť najneskôr do 31. januára 2020 a druhú polovicu určeného školného najneskôr do 31. marca 2020.
 3. Školné za štúdium na I., II. alebo III. stupni štúdia s výučbou v inom ako slovenskom jazyku – je povinný prvú polovicu určeného školného uhradiť najneskôr do 31. januára 2020 a druhú polovicu určeného školného najneskôr do 31. marca 2020.

Uhradenie prvej splátky školného v termíne do 31. januára 2020 je podmienkou pre pokračovanie v letnom semestri akademického roka 2019/2020. Doklad o úhrade každej splátky je nutné predložiť študijnému oddeleniu príslušnej fakulty najneskôr do 7 dní odo dňa určeného na úhradu.

Spôsob úhrady školného upravuje Interná smernica číslo 4/2018 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave – akademický rok 2019/2020

Študent môže podať žiadosť o odpustenie, zníženie alebo odloženie termínu splatnosti školného formou písomnej žiadosti spolu s hodnovernými dokladmi, ktoré potvrdzujú oprávnenosť žiadosti, dekanovi príslušnej fakulty EU v Bratislave najneskôr do 31. októbra 2019. Písomné žiadosti o odpustenie, zníženie alebo odloženie termínu splatnosti školného budú posudzované v zmysle Internej smernice číslo 4/2018 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave – akademický rok 2019/2020, článku 7. Podanie žiadosti o zníženie, odpustenie školného alebo odloženie termínu jeho splatnosti má odkladný účinok vo vzťahu k určeným termínom úhrady školného. Termíny dodatočnej úhrady školného budú v prípade kladného rozhodnutia o úprave školného oznámené v písomnom rozhodnutí rektora EU v Bratislave.

 

Výška určeného školného na Ekonomickej univerzite v Bratislave pre akademický rok 2019/2020

 I. stupeňII. stupeňIII.stupeň
NDŠ/DŠ 900,00 € 900,00 € 1 000,00 €
NDŠ/EŠ 650,00 € 650,00 € 1 000,00 €
EŠ/Bc. (3 roky) 650,00 €    
EŠ/Ing. (2 roky)   650,00 €  
EŠ/Bc. (4 roky) 490,00 €    
EŠ/Bc. (4 roky)
Ekonómia a právo
780,00 €    
EŠ/Ing. (3 roky)   435,00 €  
EŠ/PhD. (4 roky)     1 000,00 €
EŠ/PhD. (5 rokov)     1 000,00 €

 

Výška určeného školného na I., II. a III. stupni štúdia s výučbou v inom ako slovenskom jazyku

1. stupeň program Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku) 1 500,00 €
2. stupeň program Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku) 1 500,00 €
2. stupeň program Manažment predaja (vo francúzskom jazyku) 1 500,00 €
2. stupeň program Všeobecný manažment (v anglickom jazyku) 1 500,00 €
2. stupeň program Medzinárodné financie (v anglickom jazyku) 1 500,00 €
2. stupeň program Global Finance (v anglickom jazyku) 1 500,00 €
2. stupeň program Hospodárska diplomacia (v anglickom jazyku) 2 000,00 €
3. stupeň, ktorý prebieha v anglickom alebo nemeckom jazyku 3 000,00 €

Vysvetlivky:

 • NDŠ - nadštandardná dĺžka štúdia
 • DŠ - denné štúdium
 • EŠ - externé štúdium
 • EŠ/Bc.(3 roky) - externé štúdium na I. stupni, ktorého štandardná dĺžka sú 3 roky
 • EŠ/Ing.(2 roky) - externé štúdium na II. stupni, ktorého štandardná dĺžka sú 2 roky
 • EŠ/Bc. (4 roky) - externé štúdium na I. stupni, ktorého štandardná dĺžka sú 4 roky
 • EŠ/Ing. (3 roky) - externé štúdium na II. stupni, ktorého štandardná dĺžka sú 3 roky
 • EŠ/PhD. (4 roky) - externé štúdium na III. stupni, ktorého štandardná dĺžka sú 4 roky
 • EŠ/ PhD. (5 rokov) - externé štúdium na III. stupni, ktorého štandardná dĺžka je 5 rokov