1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Archív Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „archív“) je celouniverzitným dokumentačným pracoviskom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Metodicky riadi a usmerňuje chod spisovej služby univerzity a vykonáva predarchívnu starostlivosť na všetkých stupňoch jej riadenia.

Sústreďuje písomnosti a iné dokumenty pochádzajúce z činnosti univerzity a jej predchodcov. Odborne spracúva a sprístupňuje archívne fondy prostredníctvom vyhotovenia archívnych pomôcok. Poskytuje informácie z archívnych dokumentov pre vedecké, úradné i súkromné účely a zabezpečuje ochranu archívnych dokumentov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia uvedeného zákona.

Od začiatku 70. rokov fungoval archív ako podnikový archív a v roku 1993 získal postavenie archívu osobitného významu v rámci jednotnej sústavy archívov Slovenskej republiky. Od júla 2005 patrí do skupiny špecializovaných verejných archívov, ktorá bola vytvorená MV SR na návrh vedeckej archívnej rady ako poradného orgánu ministra vnútra pre vedecké a odborné otázky archívnictva.

Činnosť archívu upravujú: organizačný poriadok, registratúrny poriadok a registratúrny plán, bádateľský poriadok a cenník poplatkov za služby poskytované archívom. Archív je zároveň poverený aj riadením registratúrneho strediska univerzity s osobitnou pobočkou na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity so sídlom v Košiciach.

Z hľadiska veku spravovaného archívneho materiálu je Archív Ekonomickej univerzity v Bratislave na treťom mieste medzi slovenskými vysokoškolskými archívmi, po Univerzite Komenského a Slovenskej technickej univerzite. Azda najväčšou zvláštnosťou archívu je to, že uchováva záznamy prvej a dosiaľ jedinej neštátnej riadnej vysokej školy na Slovensku.

Najvýznamnejším fondom archívu je fond Rektorát Ekonomickej univerzity, ktorý obsahuje záznamy Vysokej obchodnej školy 1940 - 1945, najmä zápisnice kuratória, profesorského zboru a evidenčné záznamy o študentoch, ďalej Slovenskej vysokej školy obchodnej 1945 - 1949, Vysokej školy hospodárskych vied 1949 - 1953, rektorátu Vysokej školy ekonomickej 1953 - 1992 vrátene katedier a rektorátu Ekonomickej univerzity 1992 - 2000.

Fondy fakúlt majú rovnakú štruktúru. Obsahujú zápisnice vedeckých rád, kolégií dekana a vedení fakúlt, študijné spisy študentov, najmä zápisy o skúškach, doklady k vedeckovýskumnej činnosti fakulty.

Fondy výskumných ústavov sa, okrem Výskumného ústavu národohospodárskeho, zachovali len torzovito. V archíve sú uložené aj fondy pracovísk pôsobiacich pri škole, ktoré zabezpečovali vlastné špecializované štúdium ako aj odbornú podporu štúdia. Na škole pôsobilo počas jej existencie viacero politických, spoločenských, odborných a záujmových organizácií. K najznámejším patrí bezpochyby folklórny súbor Ekonóm.

Súčasťou archívu sú tiež dokumenty zbierkového charakteru. Zatiaľ sú sústredené v dvoch zbierkach. Pracovníci archívu sa spolupodieľali na vydaní Pamätnice Ekonomickej univerzity v Bratislave a zostavili publikáciu Profesori a docenti 1940 - 2000.

Archív Ekonomickej univerzity v Bratislave je jedinečným prameňom k dejinám ekonomického myslenia na Slovensku, k skúmaniu úrovne ekonomického vzdelávania a k biografiám osobností ekonomických a súvisiacich vied na Slovensku.

 

Dokumenty

Organizačný poriadok archívu

Interná smernica č. 11/2017 Bádateľský poriadok Archívu Ekonomickej univerzity v Bratislave | Príloha č. 1 | Príloha č. 2

 

Služby archívu

 

Kontakty

KOČIOVÁ, Eva, Mgr.

KOČIOVÁ, Eva, Mgr.

Director

Archive - Room 215 +421 2 6729 1112 +421 2 6729 1657 eva.kociova@euba.sk
SOFKOVÁ, Marcela

SOFKOVÁ, Marcela

Officer

Archive - Room 216 +421 2 6729 1112 +421 2 6729 1657 lubica.mateova@euba.sk