1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Student homes provide accommodation for students of a full-time study at the University of Economics in Bratislava, while providing appropriate conditions for study, physical and mental regeneration of students, supporting the interest, cultural, social, civic and sports life of these students. In the framework of entrepreneurial activity he also ensures the use of free accommodation capacity of student homes, especially during the summer holidays.

 

Offer summer accommodation

 

Helpdesk for Dormitories

 

Bratislava Business School (BBS) is an independent organizational unit of the University of Economics Bratislava (the UE Bratislava), whose task is to prepare leaders for the business environment. It puts emphasis on providing education comparable to the best international standards, focusing not only on clients from Slovak, but also from international business sphere.

It provides a high quality training in economics, finance, marketing, law and management. Educational programmes are organized according to the needs and requirements of companies, organizations, public administration bodies, etc.

It is also important to mention that the UE in Bratislava follows the Act No. 382/2004 Coll. on experts, interpreters and translators and on the amendment of certain regulations registered in the list of experts´s institutions qualified for an expert´s activity in the field of Economics and Business Management and Economics and Management, and also in the list of experts´s organizations qualified for expert´s activity in Economics and Management.

 

er1 2021 obalka

Ekonomické rozhľady/Economic Review

Volume 50, Issue 1, 2021

 

ISSN 0323-262X (print)

ISSN 2644-7185 (online)

EV 4393/11

 

Contents of the current issue

Slová „Děkuji za pozvání, naposledy jsem mluvil na Vaší univerzitě v listopadu 2014 na tému 25 let od pádu komunismu, což bylo následně otisknuto ve Vašem časopise Ekonomické rozhľady,“ otvárajú úvahu doctor honoris causa EU v Bratislave a bývalého prezidenta ČR (2003 – 2013) i predsedu vlády ČR (1992 – 1997) Dr.h.c. prof. Ing. Václava Klausa, CSc., na tému Poznatky z transformácie centrálne plánovanej ekonomiky na trhovú, ktorú predniesol dňa 23. 3. 2017 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci neformálnej besedy so študentmi.

V interakcii so spoludiskutujúcimi Univ. prof. i. R. Dipl. Ing., Dr. Mikulášom Luptáčikom, dekanom Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, a Ing. Karolom Morvayom, PhD., vedúcim Katedry hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave, nadviazal Dr.h.c. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. vo svojej úvahe na spomínané publikované tézy dynamiky politických a ekonomických zmien (vedecký časopis EU v Bratislave Ekonomické rozhľady, roč. 43, č. 4/2014, s. 401-404, https://www.euba.sk/veda-a-vyskum/utvary-riadene-prorektorkou-pre-vedu-a-doktorandske-studium/ekonomicke-rozhlady/aktualne-vydanie/preview-file/er4_2014_klaus_fulltext-18417.pdf) v aktuálnom kontexte konštatovaním: „Ekonomické i politické reformy jsme vnímali jako vzájemně propojené a neoddělitelné. Jejich oddělení à la Čína bylo ve střední a východní Evropě nemožné.“.

 

Zásady udeľovania titulu "doctor honoris causa" na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 

Ekonomická univerzita v Bratislave má dlhodobú tradíciu v organizovaní Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Organizovane vznikla v roku 1970 na Obchodnej fakulte.

V období 1989 – 1998 sa medzinárodné podujatia v oblasti ŠVOČ nekonali, tradícia medzinárodných súťaží sa obnovila až v roku 1999, kedy sa uskutočnil 20. ročník súťaže, ktorý bol pôvodne vypísaný na 17. november 1989. Zo známych dôvodov sa však neuskutočnil. V roku 1999 sme teda zahájili znovu medzinárodné formy súťaže.

Zmeny v organizovaní a obsahu medzinárodnej súťaže sú vyvolané vznikom novej ekonomiky a prispôsobovaním sa súčasnej situácii v oblasti medzinárodnej spolupráce.

Na zahraničných univerzitách s ktorými máme medzinárodnú spoluprácu, alebo priateľské vzťahy, súťaže tohoto formátu nejestvujú, skôr sú organizované konferencie spojené s prednáškami popredných pedagógov a skôr s vystúpeniami doktorandov než študentov. Táto skutočnosť spôsobuje, že na naše medzinárodné súťaže študentov prichádzajú aj doktorandi resp. mladí učitelia, ako sa to stáva v posledných rokoch.

Táto skutočnosť bude od nás vyžadovať nové pravidlá, ktoré by umožňovali aj účasť mladým doktorandom a učiteľom v osobitnej sekcii, čím by dostali doktorandi viac priestoru na verejné vystupovanie a publikačnú činnosť. (Bez ohľadu na to sa každý rok uskutoční program doktorandov v rámci EDAMBA).

Cieľom tohto druhu činnosti študentov je rozvoj ich tvorivých schopností pod vedením skúsených vedecko-pedagogických pracovníkov.

Každoročne sa uskutočňujú fakultné kolá ŠVOČ.

Práce študentov, ktoré sa v nich umiestnia na 1. mieste, postupujú do celouniverzitného kola ŠVOČ, ktoré sa spravidla uskutočňuje v priebehu mesiaca jún. 

 

Zásady a kritériá udeľovania Ceny rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú vedeckú a odbornú činnosť

 

Všeobecné informácie

Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave majú možnosť zúčastniť sa zahraničného študijného pobytu aj na základe mobilitných programov ako je CEEPUS, Národný štipendijný program, Medzinárodný vyšehradský fond a tiež na základe bilaterálnych zmlúv uzatvorených medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a zahraničnými partnerskými inštitúciami. V prípade bilaterálnej spolupráce študenti postupujú podľa Internej smernice č.2/2012 Vysielanie študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave na zahraničné študijné pobyty na základe dohôd o spolupráci so zahraničnými univerzitami a inými inštitúciami poskytujúcimi vysokoškolské vzdelávanie.

Tlačivo - Žiadosť o účasť na výberovom konaní

Tlačivo - Trestný register