Centrum komplexne zabezpečuje ucelený systém propagácie Ekonomickej univerzity a styk s verejnosťou vo vnútri Ekonomickej univerzity i navonok v slovenskej verejnosti, predovšetkým prostredníctvom prostriedkov masovej komunikácie v Slovenskej republike a v spolupráci s Centrom informačných technológií EU, fakultami, jednotlivými oddeleniami rektorátu EU a celouniverzitnými pracoviskami aj cestou elektronických masmédií.

Najmä:

  • zabezpečuje informovanosť pracovníkov a študentov EU prostredníctvom informačného spravodajcu Ekonóm, propagačným zabezpečovaním konferencií, tlačových konferencií, stretnutí rektora s pracovníkmi a študentmi EU a i.
  • zabezpečuje a zodpovedá za publicitu EU v slovenských, prípadne zahraničných prostriedkoch masovej komunikácie, za šírenie dobrého obrazu Ekonomickej univerzity vo verejnosti
  • zabezpečuje vydávanie periodických a neperiodických informačných a propagačných materiálov o EU, zodpovedá za ich obsahovú a jazykovú úroveň, redakčné spracovanie, estetickú úroveň, propagačnú účinnosť, jazykovú správnosť a včasnosť vyhotovenia (informačný spravodajca Ekonóm, pamätnice, ročenky, kalendáre významných podujatí EU, informačné bulletiny, skladačky, letáky na výstavy a veľtrhy, propagačné upomienkové predmety, informačné tabule, press kity a i.)
  • organizuje aktivity zamerané na propagáciu a vytváranie imidžu EU doma a v zahraničí (tlačové konferencie, účasť na domácich a zahraničných výstavách a vzdelávacích veľtrhoch, prednášky významných osobností a i.)
  • zabezpečuje monitorovanie periodík a ostatných masmédií o článkoch, zmienkach, správach, informáciách, rozhovoroch a pod. o EU
  • archivuje textovú a obrazovú dokumentáciu o univerzite a využíva ju vo svojej publikačnej, informačnej a propagačnej činnosti
  • pri svojej činnosti spolupracuje s rektorom, prorektormi, kvestorkou, jednotlivými oddeleniami a referátmi rektorátu EU, fakultami, celouniverzitnými pracoviskami EU, predovšetkým Vydavateľstvom Ekonóm, pedagogickým oddelením, oddelením pre vedu a doktorandské štúdium, oddelením pre medzinárodné vzťahy, so študentským parlamentom, AIESEC-om, odborovou organizáciou a ďalšími pracoviskami EU
  • v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám prijíma a vybavuje žiadosti o poskytnutie informácií o Ekonomickej univerzite v Bratislave

 

Centrum vydáva povolenia na výlep plagátov na presne určené plochy v budove V1 a V2. Plagáty k jednotlivým udalostiam je možné zverejňovať v priestoroch univerzity na vyhradených miestach - reklamné panely vo vestibule objektu V1 a V2.

 

Kontakty

HORŇÁK, Miroslav, Ing.

HORŇÁK, Miroslav, Ing.

vedúci centra

A3.06 +421 2 6729 5904 miroslav.hornak@euba.sk
ARGALÁŠ, Lea, Mgr.

ARGALÁŠ, Lea, Mgr.

referentka

A3.06 +421 2 6729 5354 lea.argalas@euba.sk
PAUSOVÁ, Elleneva Ruth

PAUSOVÁ, Elleneva Ruth

referentka

A3.06 +421 2 6729 5356 elleneva.pausova@euba.sk
JÓJÁRT, Zuzana

JÓJÁRT, Zuzana

referentka

A3.06 +421 2 6729 5356 zuzana.jojart@euba.sk
DUDOVÁ, Paulína, Bc.

DUDOVÁ, Paulína, Bc.

Prezidentka ŠP EU v Bratislave

A3.06 +421 2 6729 5352 paulina.dudova@euba.sk