Členov vedeckej rady EU v Bratislave vymenúva a odvoláva rektor po schválení v AS EU v Bratislave. Ich funkčné obdobie je štvorročné. Členmi VR EU v Bratislave sú významní odborníci z oblastí, v ktorých univerzita uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jedna štvrtina a najviac jedna tretina členov VR EU v Bratislave sú osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce EU v Bratislave.

 

Členovia Vedeckej rady EU v Bratislave (2019 - 2023)

Členovia akademickej obce EU

Interní členovia – z titulu funkcie podľa čl. 2 bod 1 Rokovacieho poriadku Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor

doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy, štatutárny zástupca rektora

doc. Ing. Paula Puškárová, DiS. art., PhD., prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., prorektor pre rozvoj

doc. Mgr. Ing. Zuzana Juhászová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie

doc. Ing. Jana Péliová, PhD., prorektorka pre manažovanie akademických projektov

prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD., dekanka NHF EU v Bratislave

doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., dekan OF EU v Bratislave

prof. Ing. Ivan Brezina, CSc., dekan FHI EU v Bratislave

prof. Ing. Peter Markovič, PhD., dekan FPM EU v Bratislave

doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., dekan FMV EU v Bratislave

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., dekan PHF EU v Bratislave

doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD., dekan FAJ EU v Bratislave

 

Členovia akademickej obce EU

Interní členovia – na návrh dekanov fakúlt

prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., NHF EU v Bratislave, Katedra ekonomickej teórie

prof. Ing. Eva Hanuláková, PhD., OF EU v Bratislave, Katedra marketingu

prof. Mgr. Erik Šoltés, PhD., FHI EU v Bratislave, Katedra štatistiky

doc. Ing. Anita Romanová, PhD., FPM EU v Bratislave, Katedra informačného manažmentu

doc. Ing. Martin Grešš, PhD., FMV EU v Bratislave, Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., PHF EU v Bratislave, Katedra manažmentu

doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD., FAJ EU v Bratislave, Katedra románskych a slovanských jazykov

 

Členovia VR, ktorí nie sú členmi akademickej obce EU v Bratislave

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., rektor Vysokej školy ekonomickej v Prahe

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dr. h. c. Prof. Dr. hab. Andrzej Chochól, rektor Ekonomickej univerzity v Krakove

Dr. h. c. Ing. Ivan Šramko, bývalý predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Ing. Elena Trenčianska, CSc., generálna riaditeľka TREINCO, spol. s r.o.

Ing. Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednota Slovensko, s.d.

Ing. Pavol Lančarič, PhD., generálny riaditeľ Orange Slovensko, a.s.

Ing. Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR

Ing. Daniel Kollár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB, a.s.

Ing. Peter Kažimír, guvernér NBS

 

Rokovací poriadok Vedeckej rady EU v Bratislave