Členov vedeckej rady EU v Bratislave vymenúva a odvoláva rektor po schválení v AS EU v Bratislave. Ich funkčné obdobie je štvorročné. Členmi VR EU v Bratislave sú významní odborníci z oblastí, v ktorých univerzita uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jedna štvrtina a najviac jedna tretina členov VR EU v Bratislave sú osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce EU v Bratislave.

 

Členovia Vedeckej rady EU v Bratislave (2023 - 2027)

 

Predseda Vedeckej rady EU v Bratislave

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor

 

Podpredseda Vedeckej rady EU v Bratislave

doc. Ing. Paula Puškárová, DiS Art., PhD., prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium

 

Interní členovia 

doc. Mgr. Ing. Zuzana Juhászová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie

doc. Ing. Jana Péliová, PhD., prorektorka pre akreditáciu a kvalitu

Ing. Jakub Kintler, PhD., prorektor pre rozvoj, kultúru a šport

prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD., dekanka NHF EU v Bratislave

doc. Ing. Peter Drábik, PhD. MSc., dekan OF EU v Bratislave

prof. Mgr. Erik Šoltés, PhD., dekan FHI EU v Bratislave

doc. Ing. Anita Romanová, PhD., dekanka FPM EU v Bratislave

doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., dekan FMV EU v Bratislave

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., dekan PHF EU v Bratislave

doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D., dekan FAJ EU v Bratislave

prof. Ing. Martin Lábaj, PhD., NHF EU v Bratislave, Katedra hospodárskej politiky

prof. Ing. Eva Hanuláková, PhD., OF EU v Bratislave, Katedra marketingu

prof. Ing. Ivan Brezina, CSc., FHI EU v Bratislave, Katedra operačného výskumu a ekonometrie

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., FPM EU v Bratislave, Katedra podnikovohospodárska

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Markovič, PhD. DBA, FPM EU v Bratislave, Katedra podnikových financií

doc. Ing. Martin Grešš, PhD., FMV EU v Bratislave, Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. & PhD., EUR ING., PHF EU v Bratislave, Katedra ekonómie a manažmentu

doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD., FAJ EU v Bratislave, Katedra románskych a slovanských jazykov

 

Externí členovia

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D, rektor Vysokej školy ekonomickej v Prahe

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., dekan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovej univerzity v Brne

Prof. dr. hab.inz. Andrzej Chochól, emeritný rektor, Ekonomická univerzita v Krakove

Dr. h. c. Ing. Ivan Šramko, člen Výboru audítorov Európskej investičnej banky

Ing. Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednota Slovensko, s. d.

Ing. Pavol Lančarič, PhD., emeritný minister dopravy SR

Dr. h. c. Ing. Richard Farkaš, PhD., partner KPMG Slovensko

Ing. Daniel Kollár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB, a. s.

Ing. Peter Kažimír, guvernér Národnej banky Slovenska

 

Dokumenty 

A/5/2022 - Rokovací poriadok Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave - úplné znenie v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2