1. Úlohou vlády v trhovej ekonomike je:

2. Situácia na slovenskom trhu práce je dlhodobo známa vysokou mierou nezamestnanosti. To sa prejavuje situáciou, kedy:

3. Slovenská ekonomika minulý rok vzrástla o 3,3 %“ – titulok z novín v tomto znení znamená:

4. Centrálna banka má v každej trhovej ekonomike špecifické postavenie. Medzi jej úlohy patrí:

5. Inflácia je jav, ktorého znakom je, že:

6. Podnik vyrába produkt, ktorého predajná cena je 150 € za kus. Ročne vyrobí 1000 ks výrobkov a plánuje dosiahnuť ročný zisk pred zdanením vo výške 15 000 €. V akom intervale sa môžu pohybovať celkové vynaložené náklady, aby tento cieľ dosiahol? (V riešení neuvažujeme s vplyvom dane z pridanej hodnoty).

7. Podnik vyrába 10 000 ks výrobkov. Na výrobu vynakladá celkové náklady 150 000 €. Za akú predajnú cenu (bez vplyvu DPH) musí predávať svoje výrobky ak chce dosiahnuť zisk pred zdanením vo výške 20 000 €.

8. Podnik plánuje vyrobiť o 3 000 ks výrobkov viac ako v minulom roku. V minulom roku vyrobil 30 000 ks výrobkov a na túto výrobu potreboval 20 robotníkov. Koľko musí prijať nových robotníkov na výrobu dodatočných 3 000 ks výrobkov, ak predpokladá, že každý robotník vyrobí rovnaký počet výrobkov ako v minulom roku.

9. Každý podnikateľ podstupuje pri svojom podnikaní podnikateľské riziko, t.j. neistotu, že predpokladané výsledky jeho činnosti sa nebudú zhodovať so skutočne dosiahnutými výsledkami. Predpokladajme, že podnikateľ podniká v odbore informačných technológií a predmetom jeho činnosti je tvorba softvérov pre vedenie účtovníctva. Ktorá z nasledujúcich skupín faktorov zvyšuje riziko jeho podnikania a je pre neho významná:

10. Podnik môžeme charakterizovať podľa nasledujúcich špecifík: závislosť na počasí a klimatických podmienkach, sezónnosť, dlhý výrobný cyklus, vysoký podiel ľudskej práce. Určite o aký podnik ide:

11. Orgán, ktorý vznikol na základe Maastrichtskej zmluvy, aby uľahčoval prípravu na vstup do hospodárskej a menovej únie štátom, ktorých HDP na jedného obyvateľa nedosahuje úroveň 90% priemeru EÚ sa nazýva

12. Na slovenskej strane euromince v nominálnej hodnote 1 cent, 2 centy a 5 centov je vyobrazený:

13. Aký je maximálny počet poslancov Európskeho parlamentu?

14. Slovensko v roku 2016 predsedalo Rade Európskej únie. Ako dlho toto predsedníctvo trvalo?

15. Prvým z Európskych spoločenstiev, ktoré vzniklo v roku 1951 bolo

16. Slovenská republika, ako nástupnícky štát po Českej a Slovenskej Federatívnej republike, sa stala členom Organizácie spojených národov (OSN):

17. Proces, v ktorom dochádza k rastu počtu obyvateľstva žijúceho v mestách vzhľadom na celkový počet obyvateľstva a v súvislosti s tým aj k zvyšovaniu počtu ľudí žijúcich tzv. mestským spôsobom života, sa označuje pojmom:

18. Označte správnu hierarchiu právnych predpisov v Slovenskej republike:

19. Neštandardné správanie, prípadne ideológie, ktoré sa významným spôsobom odlišujú od všeobecne akceptovaných a zaužívaných noriem správania, často sa prejavujúce s rasovou, národnostnou, resp. náboženskou neznášanlivosťou, sa označuje ako:

20. Likvidita znamená:

21. Aritmetický priemer 10 čísel je 15. Ak jedno z týchto čísel odoberieme, tak aritmetický priemer zostávajúcich čísel bude 14. Aké číslo sme odobrali?

22. Ak 5s = (5 - r)s = 25, tak

23. Peťko hral s chlapcami na dvore guľôčky. Vo vrecúšku mal guľôčky v šiestich rôznych farbách, z každej farby po 10 kusov. Aké najmenšie množstvo guľôčok musí Peťko, bez pozerania sa, vybrať z vrecúška, aby mal istotu, že medzi vytiahnutými guľôčkami budú aspoň tri rôzne farby?

24. Kosci mali pokosiť dve lúky, z ktorých jedna bola dvakrát tak veľká ako druhá. V prvej polovici dňa všetci kosili väčšiu lúku. V druhej polovici dňa sa rozdelili na dve rovnaké skupiny. Jedna skupina pokračovala v kosení väčšej lúky a do konca dňa ju celu pokosila. Druhá skupina kosila menšiu lúku ale do konca dňa ju celú nepokosila. Zvyšok menšej lúky pokosil na druhý deň jeden kosec za celý deň. Koľko bolo koscov? (Predpokladáme, že doba kosenia v prvej a druhej polovici dňa bola rovnaká, doba kosenia samostatného kosca za celý deň prace bola rovnaká ako doba kosenia v prvý deň a výkon všetkých koscov bol rovnaký.)

25. Pri voľbe predsedu triedy dostal Krátky o dva hlasy viac ako Silný. Vysoký dostal o štyri hlasy menej ako Silný a Silný dostal o tri hlasy viac ako Ťažký, ktorý dostal štyri hlasy. Každý žiak triedy mal pri voľbe práve jeden hlas. Koľko žiakov má trieda, ak predpokladáme, že hlasy dostali iba Krátky, Vysoký, Silný a Ťažký, nikto sa nezdržal hlasovania a v triede v dobe hlasovania nikto nechýbal?

Detaily používateľa