V mesiaci apríl - máj obdržia študenti pracovnú verziu Katalógu predmetov ponúkanú pre zimný a letný semester príslušného akademického roka. 

 

Poznámka:

Pre oficiálne zahájenie výučby jednotlivých predmetov je dôležité, aby počet prihlásených študentov  po I. kole online registrácie bol min. 10. V prípade, že je počet nižší ako 10, daný predmet sa v príslušnom semestri neotvorí.

Až po I. kole online registrácie pristúpime k schvaľovaciemu procesu predmetov.

Aktualizovaný, finálny katalóg predmetov je preposielaný študentom e-mailom a zároveň je dostupný aj na webovej stránke.

Zahraniční študenti sa prihlasujú na predmety online cez Akademický informačný systém (AIS).

Všetky podrobné inštrukcie, ako aj prístupové heslá do AIS spolu s manuálom a konkrétnymi termínmi jednotlivých kôl online registrácie obdržia študenti e-mailom.

 

Rozpis jednotlivých kôl online registrácie:

  • 1. kolo: v polovici mája
  • 2. kolo: v polovici júna
  • 3. kolo: 2 týždne od oficiálneho zahájenia semestra/výučby

Informácie o jednotlivých kolách registrácií predmetov v AIS systéme bude zaslané zahr. študentom týždeň pred začiatkom otvorenia registrácie.

 

List of Courses in Foreign Languages for the Winter Semester 2022/2023

List of Courses in Foreign Languages for the Summer Semester 2022/2023

Description of courses 2022/2023

Schedule for Summer Semester 2022/2023

 

Rozvrh výučby 

Študenti obdržia rozvrh výučby 1-2 týždne pred oficiálnym zahájením semestra príslušného akademického roka.

V prípade prekrývania predmetov si študent musí zvoliť náhradný predmet, ponúkaný v inom čase, prípadne konzultovať danú situáciu priamo s vyučujúcim

 

Kontakty

DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

koordinátor pre prichádzajúcich študentov

A3.15 +421 2 6729 5680 incoming@euba.sk

Online konzultačné hodiny:

Utorok: 9:00 - 11:00

Štvrtok: 12:00 - 14:00

Kód na prihlásenie do platformy MS TEAMS: 75i4t8x