Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje v súčasnosti najväčšiu univerzitu v SR, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch.

 

EU v Bratislave je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného Európskeho výskumného priestoru. Jej poslaním je poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, rozvíjanie poznania na základe slobodného tvorivého vedeckého bádania a tým aj prispievanie k rozvoju vedomostnej spoločnosti na Slovensku a v Európskom priestore.

 

Na EU v Bratislave sa uskutočňuje výučba v študijných programoch na 1. stupni štúdia (bakalárske), v študijných programoch na 2. stupni štúdia (inžinierske), v 1 študijnom programe na 2. stupni štúdia (magisterské) a v študijných programoch na 3. stupni štúdia (doktorandské štúdium). Všetky študijné programy sú akreditované a garantované internými učiteľmi univerzity vrátane 10 študijných programov, ktoré môžu študenti študovať v anglickom jazyku. Študijné programy sú kompatibilné so študijnými programami obdobných vysokých škôl v Európe. Túto skutočnosť potvrdili aj výsledky medzinárodnej evalvácie uskutočnenej Európskou asociáciou univerzít, ktorej členom je aj EU v Bratislave.

EUBA sa od roku 2021 radí k 6 percentám škôl na svete so zameraním na ekonomické študijné programy, ktoré získali prestížnu akreditáciu AACSB. Je tak prvou slovenskou, prvou v rámci bývalého Československa a treťou univerzitou v rámci krajín V4, ktorá získala túto akreditáciu.

Rozsiahla je aj medzinárodná spolupráca univerzity s viac ako 230-timi univerzitami a vysokými školami vo svete, ako aj zapojenie učiteľov univerzity do vedeckovýskumnej činnosti.

Univerzita ponúka študentom možnosť získať dvojitý diplom v študijných programoch vyučovaných v anglickom jazyku (Nottingham Trent University vo Veľkej Británii, Univerzita NIDA v Bangkoku v Thajsku, VŠE v Prahe, Ningbo University v Ningbo v Číne, University of Latvia v Rige v Lotyšsku, Univerzita národného a svetového hospodárstva v Sofii v Bulharsku, Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadyma Heťmana na Ukrajine, University of Pavia v Taliansku, University of Strasbourg vo Francúzsku, University of Würzburg-Schweinfurt v Nemecku, University of Coimbra v Portugalsku), ale aj spoločný diplom v študijnom programe vyučovanom v slovenskom jazyku s Právnickou fakultou UK v Bratislave.

V oblasti vzdelávania si EU v Bratislave kladie za cieľ zabezpečiť vysoký stupeň kvality ekonomického vzdelávania prioritne v inžinierskom štúdiu a v doktorandskom štúdiu. Tomuto podrobuje svoju riadiacu, ale hlavne obsahovú náplň pri koncipovaní foriem a druhov vzdelávania, skvalitňovaní odbornej úrovne a výkonnosti pedagogických zamestnancov a aplikácii moderných vyučovacích a študijných metód pre študentov. Týmto cieľom prispôsobuje a buduje vedenie univerzity aj organizačné usporiadanie univerzity - jej fakúlt a pracovísk v novej štruktúre študijných odborov a študijných programov.

Ekonomická univerzita v Bratislave je aj znaleckým ústavom v odbore Ekonomika a riadenie podnikov a v odbore Ekonómia a manažment.