Rekonštrukcia tepelného hospodárstva, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava