Ekonomická univerzita v Bratislave prešla počas svojho doterajšieho pôsobenia mnohými míľnikmi a aj vďaka ním sa vyformovala do svojej terajšej podoby.

 

 
2017

100 000 absolventov

 
2015

75. výročie založenia EU v Bratislave

 
2011

Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí

 
2010

70. výročie založenia EU v Bratislave

 
2010

Vznik Fakulty aplikovaných jazykov ako siedmej fakulty EU v Bratislave

 
2008

Otvorenie Kongresového a podnikateľského centra Auly EU v Bratislave

 
2005

65. výročie založenia EU v Bratislave

 
2004 - 2005

Predstavenie troch úrovní vzdelávania

Tri úrovne vzdelávania (bakalárske, inžinierske a doktorandské), a všetky študijné programy boli upravené a akreditované so systémom Bolonského procesu.

 
2002

Inštitucionálne hodnotenia Asociáciou európskych univerzít

 
2001

Akreditácia študijných programov - právo udeľovať tituly docent a profesor

 
2000

Vznik Fakulty medzinárodných vzťahov ako šiestej fakulty EU v Bratislave

 
2000

60. výročie založenia EU v Bratislave

 
1996

Realizácia European Credit Transfer System (ECTS)

 
1996

Založenie Vydavateľstva EKONÓM

 
1996

Otvorenie objektu Výučba 2 v novom areáli

 
1993

Premenovanie Ústrednej ekonomickej knižnice na Slovenskú ekonomickú knižnicu EU v Bratislave

 
1992

Nový názov Ekonomická univerzita v Bratislave

Transformáciou na trhovú ekonomiku tento rok priniesol zmeny nielen v novom názve - Ekonomická univerzita v Bratislave - ale aj radikálne zmeny vo výchovných hodnotách, rovnako ako v obsahu a forme štúdia

 
1992

Rozdelenie Vysokej školy ekonomickej v Bratislave

Rozdelená bola na Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a Vysokú školu ekonomiky služieb a cestovného ruchu so sídlom v Banskej Bystrici.

 
1992

Vznik Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach

 
1991

Zmena názvu Fakulty ekonomiky a riadenia výrobných odvetví na Fakultu podnikového manažmentu a Fakulty riadenia na Fakultu hospodárskej informatiky

 
1991

Zavedenie päťročného štúdia

 
1991

Otvorenie objektu Výučba 1 v novom areáli

 
1989

Pád "Železnej opony"

Nasledovaný začiatkom politických, hospodárskych a sociálnych zmien na Slovensku, čo malo vplyv aj na vzdelávacie inštitúcie zahŕňajúce aj EU.

 
1981

Začiatok výstavby nového areálu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave - Petržalke

 
1977

Zmena detašovaného pracoviska Obchodnej fakulty na Fakultu ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici

 
1975

Pripojenie detašovaného pracoviska v Košiciach k Fakulte riadenia

 
1973

Zriadenia detašovaného pracoviska Obchodnej fakulty v Banskej Bystrici

 
1969

Vznik detašovaného pracoviska v Košiciach

 
1969

Rozčlenenie Fakulty odvetvových ekonomík a následný vznik Obchodnej fakulty a Fakulty ekonomiky a riadenia výrobných odvetví

 
1968

Premenovanie Fakulty politickej ekonómie na Fakultu národohospodársku a Inštitútu národohospodárkeho plánovania na Fakultu riadenia

 
1968

Premenovanie Výskumného ústavu na Výskumný ústav národohospodársky

 
1966

Začiatok pôsobenia študentskej organizácie AIESEC na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave

 
1964

Premenovanie Výskumného kabinetu na Výskumný ústav

 
1963

Získanie vydavateľského oprávnenia a zriadenia Edičného strediska

 
1962

Nadviazanie spolupráce s Vysokou školou ekonomickou v Berlíne a Ekonomickou fakultou Univerzity Martina Luthera v Halle-Wettenbergu

 
1960

Presťahovanie časti školy do novostavby na ul. Odbojárov v Bratislave

Vlastníkom budovy bola Univerzita Komenského

 
1959

Vznik Výskumného kabinetu

 
1959

Zriadenie Inštitútu národohospodárskeho plánovania

 
1959

Premenovanie Národohospodárskej fakulty na Fakultu politickej ekonómie

 
1958

Vznik Národohospodárskej fakulty a Fakulty odvetvových ekonomík

 
1958

Zánik Fakulty vnútorného obchodu a financií, Všeobecnoekonomickej fakulty a Výrobno-ekonomickej fakulty

 
1953

Vznik Fakulty vnútorného obchodu a financií, Všeobecnoekonomickej fakulty a Výrobno-ekonomickej fakulty

 
1953

Založenie externého a diaľkového štúdia

 
1953

Nový názov Vysoká škola ekonomická v Bratislave

 
1949

Nový názov Vysoká škola hospodárskych vied v Bratislave

 
1948

Založenie Ústrednej knižnice

 
1947

Odovzdanie insígnií a reťaze rektorskej, prorektorskej a promótorskej

 
1940

Založenie súkromnej Vysokej školy obchodnej

Prvá vysoká škola tohto typu na Slovensku. Jej cieľom bolo pripraviť odborníkov pre komerčné, priemyselné a bankové sféry.