Prejsť na obsah

Načítavame pre Vás stránku...

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave (OVaDŠ EU v Bratislave) koncepčne zabezpečuje činnosti v oblasti vedy a doktorandského štúdia, vertikálne riadi a horizontálne koordinuje vedeckovýskumnú činnosť na EU v Bratislave s interdisciplinárnym zameraním. Pripravuje podkladové a koncepčné materiály pre riadiacu činnosť Vedenia EU v Bratislave.

Zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s prácou internej grantovej komisie (návrhy, schvaľovanie projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia, rozdeľovanie finančných prostriedkov, a pod.). OVaDŠ EU v Bratislave spracováva štatistické materiály, analýzy a správy o vedeckovýskumnej činnosti za EU v Bratislave, spolukoordinuje doktorandské štúdium na jednotlivých fakultách EU v Bratislave a zabezpečuje aktivity súvisiace s organizáciou tradičnej konferencie v kontexte členstva EU v Bratislave v medzinárodnej spolupráci EDAMBA, vedie korešpondenciu s nadriadenými orgánmi a pracoviskami súvisiacimi s agendou vedy, výskumu a doktorandského štúdia. OVaDŠ EU v Bratislave pripravuje aj udeľovanie čestného titulu Dr.h.c. na EU v Bratislave, celouniverzitné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) a mimoriadne úlohy na základe poverenia Vedenia EU v Bratislave na úrovni EU v Bratislave (Cena EU v Bratislave za publikačnú činnosť, medzinárodné vedecké konferencie na úrovni EU v Bratislave, a pod.).

 

Kontakty

TKÁČOVÁ, Jana, Ing.

TKÁČOVÁ, Jana, Ing.

vedúca oddelenia

E3.27 +421 2 6729 5377 jana.tkacova@euba.sk
PETIANOVÁ, Andrea, Bc.

PETIANOVÁ, Andrea, Bc.

referentka

E3.27 +421 2 6729 5377 +421 2 6729 5192 andrea.petianova@euba.sk
LÜLEYOVÁ, Alena, Mgr.

LÜLEYOVÁ, Alena, Mgr.

referentka

E3.06 +421 2 6729 5278 alena.luleyova@euba.sk
PLATZNER, Alexander, Mgr.

PLATZNER, Alexander, Mgr.

projektový referent

E3.06 +421 2 6729 5278 alexander.platzner@euba.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave je členom týchto medzinárodných inštitúcií

Preberanie textov, fotografií a iných materiálov je dovolené výhradne len s povolením Ekonomickej univerzity v Bratislave a s uvedením zdroja.

© 1940 - 2021 Ekonomická univerzita v Bratislave