A. skupina - § 15 ods. 1 písm. a) až m) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo VPZákon o VŠ
§ 15 ods. 1
NázovÚčinnosť od
A/2/2022 § 15 ods. 1 písm. d) Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave 26.09.2022
A/3/2022 § 15 ods. 1 písm. i) Rokovací poriadok Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave 2022 23.09.2022

 

B. skupina - § 15 ods. 1 písm. n) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo VPNázovÚčinnosť od
B/1/2022 Pravidlá poskytnutia a určenia výšky odmeny a náhrady výdavkov členom Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave 26.09.2022
B/2/2022 Kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor na Ekonomickej univerzite v Bratislave 26.09.2022
B/3/2022 Rámcové podmienky prijatia na štúdium študijných programov prvého a druhého stupňa štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2023/2024 13.10.2022
B/8/2022 Zásady uvoľnenia vysokoškolských učiteľov Ekonomickej univerzity v Bratislave z plnenia pedagogických úloh | Príloha - Žiadosť o uvoľnenie z plnenia pedagogických úloh 01.01.2023