Prihlášku na I. stupeň štúdia podávate IBA elektronicky najneskôr do 15. apríla 2020.

Elektronická prihláška | Návod na vyplnenie prihlášky

 

K prihláške nepotrebujete žiadne prílohy a potvrdenia (zo strednej školy, od lekára), ani nahrávať známky zo strednej školy.

Ak ste v príhláške niečo nevyplnili, resp. sa pomýlili, stačí sa ozvať študijnému oddeleniu na fakulte, ktoré Vám Vašu prihlášku odblokuje a vy si to opravíte.

 

Prijímacie konanie pre akademický rok 2020/2021

EU v Bratislave prijme všetkých prihlásených uchádzačov na I. stupeň štúdia.

Všetci prihlásení uchádzači budú prijatí podmienečne bez prijímacej skúšky, rozhodnutie o riadnom prijatí bude vystavené po predložení maturitného vysvedčenia.

 

Záujemcovia o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len EU Bratislave) sa môžu prihlásiť na štúdium študijných programov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia – 1. bakalárskeho stupňa štúdia, 2. inžinierskeho stupňa štúdia/magisterského stupňa štúdia a 3. doktorandského stupňa štúdia v dennej a externej forme. Všetky študijné programy, ktoré možno študovať na EU v Bratislave, sú akreditované Akreditačnou komisiou – poradným orgánom vlády SR.

 

Informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2020/2021

Ekonomická univerzita v Bratislave akceptuje iba elektronickú prihlášku a to takú, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme AIS2 EU v Bratislave po 1. januári 2020.

Na jednu fakultu si uchádzač môže podať iba jednu prihlášku. V prípade záujmu o viac študijných programov danej fakulty vyznačí uchádzač tieto študijné programy na jednej prihláške (max. 3 študijné programy jednej fakulty).

Viac informácií o študijnom programe Ekonómia a právo nájdete aj na nhf.euba.sk.

Viac informácií o študijnom programe Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku nájdete fpm.euba.sk.

 

Program podpory rómskych uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Viac informácií nájdete TU.

 

 

Informácie o prijímacom konaní pre 1. a 2. stupeň štúdia

V časti Informácie pre 1. a 2. stupeň štúdia sa nachádzajú nachádzajú všeobecné informácie, informácie o poplatkoch za prijímacie konanie, o počtoch prijímaných uchádzačov a ďalších podmienkach prijatia podľa fakúlt, o profiloch absolventov študijných programov. Informácie o termíne podávania prihlášok, o termíne konania prijímacích skúšok, o podávaní prihlášky na štúdium a o jej náležitostiach, o obsahu prijímacej skúšky a informácie o spôsobe vypĺňania elektronickej prihlášky a o prípravných kurzoch.

 

Informácie o možnostiach štúdia pre akademický rok 2020/2021 (Základné informácie pre I. a II. stupeň, poplatky, študenti so špecifickými potrebami)

Informácie o počte prijímaných uchádzačov na fakultách EU v Bratislave

 

Študent, ktorý bude v akademickom roku 2020/2021 prijatý a zapísaný do 1. roka štúdia v externej forme štúdia na 1. a 2. stupni štúdia, je povinný uhradiť ročné školné v každom roku štúdia.

Výška školného v externej forme štúdia pre študentov prijatých a zapísaných do 1. roka štúdia v ak. roku 2020/2021 na 1. aj na 2. stupni štúdia a výška školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium bude zverejnená v mesiaci december 2019.

 

Uchádzači na štúdium so špecifickými potrebami

Prosíme uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami, aby svoju účasť na Informačnom dni pre I. stupeň štúdia vopred ohlásili univerzitnej koordinátorke pre študentov so špecifickými potrebami, mailom na adresu alexandra.jurkovicova@euba.sk