DOI: https://doi.org/10.53465/ER.2644-7185

To cite this journal (APA style):

Ekonomické rozhľady - Economic Reviewhttps://doi.org/10.53465/ER.2644-7185 

ISSN 0323-262X (tlačená verzia)

ISSN 2644-7185 (online)

EV 274/24/EPP

 

Ekonomické rozhľady/Economic Review je vedecký časopis Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Časopis vychádza v tlačenej verzii od roku 1968 a jeho dlhodobým poslaním je publikovanie originálnych vedeckých statí, príspevkov do vedeckej diskusie, prehľadov a konzultácií, odborných názorov, recenzií a informácií z oblasti ekonomických vedných disciplín, aplikovaného ekonomického výskumu a hospodárskej praxe s osobitným zreteľom na problémy tranzitívnej ekonomiky.

1 ročník/ 1 volume pozostáva zo 4 čísel, vychádza štvrťročne.

 

by nc nd

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Obsahy vydaní

Archív vydaní