Ekonomická univerzita v Bratislave má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.euba.sk.

 

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

 

Neprístupný obsah

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Pre multimediálne prvky sa neposkytujú alternatívy. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Pre dynamické myltimediálne prvky sa neposkytujú alternatívy. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky nahrané vopred]
  • Tabuľky, ktoré sú prezentované nemajú definovanú hlavičku. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • V dokumentoch sú používané medzere medzi písmenami, čo spôsobuje zmenu v intepretácii daného slova pomocou asistenčnej technológie. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
  • Ikony tlačieiel nie sú asistenčnou technológiou intepretované a nevidia používateľ nezískava informáciu o aké tlačidlo ide. [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu]
  • Vo formulároch nie je definovaný autocomplete. [Kritérium 1.3.5 Indentifikácia účelu vstupu]
  • V rámci webového portáu sa farba používa ako jediný vizuálny prostriedok, ktorý poskytuje informáciu o hypertextových odkazoch. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Použitie farieb]
  • V rámci webového portálu nie je text v tlačidle pri zameraní klávesnicou viditeľný. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast]
  • Pri zväčšení stránky na sa postupne stráca obsah. [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu]
  • Na stránke sa vyskytujú scanované dokumenty, ktoré nie sú prístupné pre nevidiacich používateľov. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
  • Polia vo formulároch nemajú voči pozadiu dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
  • Pri výberoch v rozbaľovacích ponukách nie sú niektoré položku úplne viditeľné. [Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu]
  • Nie je k dispozícii mechanizmus, ktorý umožňuje odmietnuť dodatočný obsah bez presunu kurzora. [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom]
  • Nie je k dispozícii mechanizmus, ktorý umožňuje preskočiť bloky obsahu (napríklad menu), ktoré sa opakujú na viacerých webových stránkach. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
  • Webové stránky obsahujú názvy, ktoré nepopisujú ich tému alebo účel. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
  • Pri vypĺňaní formulára nie je správne nastavené poradie. [Kritérium úspešnosti 2.4.3 Poradie prechádzania medzi prvkami]
  • Texty odkazov na niektorých častiach webovej stránky nie sú zmysluplné. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
  • Webová stránka neposkytuje mapu stránok. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]
  • Zameranie v hlavnom menu nie je viditeľné. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]
  • Pri výberoch podpoložiek v menu nie je určená presná trajektória. [Kritérium úspešnosti 2.5.1 Pohyby ukazovateľa]
  • V prvkoch používateľského rozhrania s popismi, ktoré obsahujú text alebo text vo forme obrázkov, neobsahujú tieto prvky text, ktorý má byť zobrazený vizuálne. [Kritérium úspešnosti 2.5.3 Popis v názve]
  • PDF dokumenty zverejnené na webovej stránke, nemajú definovaný jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky]
  • Názvy vyskytujúce sa na webovej stránke v anglickom jazyku, nemajú definovaný jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
  • V niektorých častiach webovej stránky sa nenachádza bočná navigácia. [Kritérium úspešnosti 3.2.3 Konzistentná navigácia]
  • Na webovej stránke sa pri vypĺňaní formulárov vyskytujú chyby vypisované v bublinách. [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Indetifikácia chýb]
  • Na webovej stránke sa pri vypĺňaní formulárov neposkytujú návrhy na opravu chyby. [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby]
  • Na webovej stránke sa pri vypĺňaní formulárov neuvádzájú kontroly zadaných údajov. [Kritérium úspešnosti 3.3.4 Predchádzanie chybám (právne, finančné, dátové)]
  • Webové stránky obsahujú chyby pri validácii. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
  • Webová stránka neposkytuje informáciu o hierarchickej štruktúre v menu. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]
  • Webová stránka neinformuje o chybách vo formulári pomocou čítača NVDA. [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy]

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 1.6.2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 11.05.2021.

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@euba.sk. Správcom webového sídla je Ekonomická univerzita v Bratislave.

 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk