1xbet

organizacna struktura 09 2019

Rektor rektor prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
Sekretariát rektora vedúca Ing. Kamila Nemcová
  asistentka rektora Ing. Jana Švandová, PhD.
Kvestorka kvestorka Ing. Mária Dziurová
Sekretariát kvestorky sekretárka Mgr. Viera Gablíková
Oddelenie pre plán a rozpočet vedúca Ing. Marta Trunkvalterová
Oddelenie finančnej učtárne vedúca Ing. Iveta Mattovičová
Oddelenie prevádzky a investícií vedúca Ing. Jozef Cerovský
Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne vedúca Ing. Danica Svobodová
Oddelenie pre verejné obstarávanie vedúca Ing. Anna Národová
Právny referát    
Útvary podliehajúce priamo rektorovi    
Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb riaditeľka Ing. Helena Kuchyňková
Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou vedúci Ing. Miroslav Horňák
Oddelenie pre personálne a sociálne otázky vedúca RNDr. Daniela Lukáčová
Referát civilnej ochrany referent JUDr. Pavel Adamik
Referát kontroly    
Referát BOZPaPO referent Ing. Šimon Dely
Mgr. Lucia Rušinová
ARCHÍV riaditeľka Mgr. Eva Kočiová
Centrum protidrogových a poradenských služieb koordinátor Ing. Jaromír Novák, PhD.
Prorektor pre vzdelávanie   doc. Mgr. Ing. Zuzana Juhászová, PhD.
Pedagogické oddelenie   Mgr. Alexandra Jurkovičová
Centrum telesnej výchovy a športu riaditeľ PaedDr. Július Dubovský
Prorektor pre rozvoj univerzity   Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
Organizačný referát   Mgr. Zuzana Pupáková
Centrum informačných technológií riaditeľ Ing. Martin Novák
Výskumno-vzdelávacie a informačné centrum bioenergie (Kapušany) riaditeľ Mgr. Ján Sarvaš
Prorektor pre vedu a doktorandské štúdium   doc. Ing. Paula Puškárová, DiS. art., Ph. D.
Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium    
Národné centrum európskych a globálných štúdií    
Ekonomické rozhľady výkonný redaktor Ing. Zuzana Brokešová, PhD.
Prorektor pre medzinárodné vzťahy, štatutárny zástupca rektora   doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.
Centrum medzinárodných vzťahov    
- Oddelenie medzinárodnej mobility zastupujúca vedúca Mgr. Miroslava Darnadiová
- Oddelenie medzinárodnej spolupráce vedúca Ing. Soňa Galanová
Prorektor pre manažovanie akademických projektov   doc. Ing. Jana Péliová, PhD.
Bratislavská Business School    
Slovenská ekonomická knižnica riaditeľka Mgr. Jitka Kmeťová
Centrum na zabezpečenie a podporu kvality    
Dekan Národohospodárskej fakulty   prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.
Dekan Obchodnej fakulty   Ing. Peter Drábik, PhD., MSc.
Dekan Fakulty hospodárskej informatiky   prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.
Dekan Fakulty podnikového manažmentu   prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Dekan Fakulty medzinárodných vzťahov   PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.
Dekan Fakulty aplikovaných jazykov   doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. PhD.
Dekan Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach   Dr.h.c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.