Akademický senát EU v Bratislave tvoria volení zástupcovia akademickej obce.

Z celkového počtu členov AS EU v Bratislave tvoria študenti najmenej jednu tretinu. Každá fakulta má v AS EU v Bratislave rovnaký počet zástupcov. Celouniverzitné pracoviská EU v Bratislave majú v AS EU v Bratislave po jednom členovi.

 

Členovia akademického senátu

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.

Predsedníčka akademického senátu

doc. Ing. Martin Mišút, CSc.

Podpredseda akademického senátu

Bc. Paulína Dudová

Podpredsedníčka akademického senátu za študentskú časť

RNDr. Daniela Sivašová, PhD.

Tajomníčka akademického senátu

 

Zamestnanecká časť AS EU

 • BROCKOVÁ Katarína, Dr. habil. JUDr. Ing. LL.M, PhD. (FMV)
 • DUBOVSKÝ Július, PaedDr. (CTVŠ)
 • GREŠŠ Martin, doc. Ing. PhD. (FMV)
 • HRIVÍKOVÁ Tatiana, PhDr. PhD. (FAJ)
 • KMEŤOVÁ Jitka, Mgr. (SEK)
 • KOTLEBOVÁ Jana, doc. Ing. PhD. (NHF)
 • KRAJČÍK Daniel Ing. PhD. (OF)
 • KURUCZ Milan, doc. Ing. CSc. (FMV)
 • KVAPIL Roman, PhDr. PhD. (FAJ)
 • LÁBAJ Martin, doc. Ing. PhD. (NHF)
 • MAJDÚCHOVÁ Helena, prof. Ing. CSc. (FPM)
 • MANOVÁ Eva, doc. Ing. PhD. (PHF)
 • MELUCHOVÁ Jitka doc. Ing. PhD. (FHI)
 • MIHALČOVÁ Bohuslava,  prof. Ing., PhD. & PhD. EUR ING (PHF)
 • MIŠÚT Martin, doc. Ing. CSc. (FHI)
 • PAVELKA Ľuboš doc. Ing. PhD. (OF)
 • PAVLÍKOVÁ Žaneta, PeadDr. PhD. (FAJ)
 • SIMONIDESOVÁ Jana, Ing. PhD. (PHF)
 • SCHMIDTOVÁ Dagmar, Mgr. (CPČaUS)
 • ŠVANDOVÁ Jana, Ing., PhD. (OEPaMU)
 • TUMPACH Miloš, prof. Ing. PhD. (FHI)
 • VÁLEK Juraj, Ing. PhD. (NHF)
 • ŽÁK Štefan, doc. Ing., PhD., MBA, LL.M. (OF)

 

Študentská časť AS EU

 • BARANOVIČ Samuel, Bc. (FPM)
 • DRGOVÁ Adriana (FAJ)
 • DUDOVÁ Paulína, Bc. (FPM)
 • FERENČÁKOVÁ Monika, Bc. (FHI)
 • FLOREKOVÁ Anna Alexandra (OF)
 • GAHEROVÁ Alexandra, Bc. (NHF)
 • JOŠČÁKOVÁ Tamara (PHF)
 • KOPÁL Radovan, Bc. (FMV)
 • MARŠALA Matúš (PHF)
 • NGUYEN DUY Miroslav Hieu, Bc. (NHF)
 • SABOLOVÁ Terézia, Bc. (FAJ)
 • STRAUSZOVÁ Katarína, Bc. (FMV)
 • ZÁBORSKÝ Peter, Bc. (FHI)
 • ŽIAK Filip, Bc. (OF)

 

OZNAMY

Zasadnutie AS EU v Bratislave sa bude konať 3.2.2023 o 9,30 v zasadačke Rektorátu EU v Bratislave“

 

Dokumenty

Štatút EU

Rokovací poriadok Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Zásady volieb do Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave