Akademický senát EU v Bratislave tvoria volení zástupcovia akademickej obce.

Z celkového počtu členov AS EU v Bratislave tvoria študenti najmenej jednu tretinu. Každá fakulta má v AS EU v Bratislave rovnaký počet zástupcov. Celouniverzitné pracoviská EU v Bratislave majú v AS EU v Bratislave po jednom členovi.

 

Členovia akademického senátu

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.

Predseda akademického senátu

doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.

Prvý podpredseda akademického senátu

Bc. Jakub Ševčík

Druhý podpredseda akademického senátu

RNDr. Daniela Sivašová, PhD.

Tajomníčka akademického senátu

 

Zamestnanecká časť AS EU

 • BROCKOVÁ Katarína, doc. JUDr. Ing. PhD. (FMV)
 • ČAPLÁNOVÁ Anetta, prof. Ing. PhD. (NHF)
 • ČERNĚNKO Tomáš, Ing. Mgr. PhD. (NHF)
 • DUBOVSKÝ Július, PaedDr. (CTVŠ)
 • DUPAĽ Andrej, prof. Ing. CSc. (FPM)
 • FETISOVOVÁ Elena, doc. Ing. CSc. (FPM)
 • GREŠŠ Martin, doc. Ing. PhD. (FMV)
 • HASPROVÁ Mária, Ing. PhD. (OF) 
 • JANČÍKOVÁ Eva, doc. Ing. PhD. (FMV)
 • KERESTY Ján, PaedDr., PhD. (FAJ)
 • KRIŽOVENSKÝ Marián, Ing. (CIT)
 • KVAPIL Roman, PhDr. PhD. (FAJ)
 • KUCHYŇKOVÁ Helena, Ing. (CPČaUS)
 • MAJDÚCHOVÁ Helena, prof. Ing. CSc. (FPM)
 • MANOVÁ Eva, doc. Ing. PhD. (PHF)
 • MÁZIKOVÁ Katarína, doc. Ing. PhD. (FHI)
 • POLÁČEK Marián, Ing. (OF)
 • SIMONIDESOVÁ Jana, Ing. PhD. (PHF)
 • SODOMOVÁ Eva, doc. Ing. PhD. (FHI)
 • SVOBODOVÁ Danica, Ing. (OEPaMU)
 • ŠUTEROVÁ Viola, Ing. PhD. (OF)
 • TKÁČ Michal, Dr.h.c. prof. RNDr. CSc. (PHF)
 • TUMPACH Miloš, prof. Ing. PhD. (FHI) 
 • VARGOVÁ Dominika, Mgr. PhD. (FAJ)
 • ZUBAĽOVÁ Alena, doc. Ing. PhD. (NHF)

 

Študentská časť AS EU

 • BENČEKOVÁ Michaela (PHF)
 • CAPIAKOVÁ Darina (NHF)
 • GREGOROVIČOVÁ Michaela (FMV)
 • JAKUBOVIČOVÁ Viktória (FPM)
 • KINER Andrej (FAJ)
 • MARINIČ Ján (PHF)
 • MAZÁN Tomáš (NHF)
 • MIKLEOVÁ Noémy (FAJ)
 • MLYNÁR Martin (OF)
 • NICHTA Jakub (OF)
 • REŽNÁ Alžbeta (FHI)
 • SVITKOVÁ Alexandra (FHI)
 • ŠEVČÍK Jakub (FPM)
 • ŠUJANSKÁ Gabriela (FMV)

 

Dokumenty

Štatút EU

Rokovací poriadok AS EU

Volebný poriadok AS EU