Akademický senát EU v Bratislave tvoria volení zástupcovia akademickej obce.

Z celkového počtu členov AS EU v Bratislave tvoria študenti najmenej jednu tretinu. Každá fakulta má v AS EU v Bratislave rovnaký počet zástupcov. Celouniverzitné pracoviská EU v Bratislave majú v AS EU v Bratislave po jednom členovi.

 

Členovia akademického senátu

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.

Predsedníčka akademického senátu

doc. Ing. Martin Mišút, CSc.

Podpredseda akademického senátu

Tomáš Mazán

Podpredseda akademického senátu za študentskú časť

RNDr. Daniela Sivašová, PhD.

Tajomníčka akademického senátu

 

Zamestnanecká časť AS EU

 • BĚČÁKOVÁ Denisa, Ing.(FAJ)
 • BOLEK Vladimír, doc. Ing. PhD. (FPM)
 • BROCKOVÁ Katarína, Dr. habil. JUDr. Ing. LL.M, PhD. (FMV)
 • DUBOVSKÝ Július, PaedDr. (CTVŠ)
 • GREŠŠ Martin, doc. Ing. PhD. (FMV)
 • HRIVÍKOVÁ Tatiana, PhDr. PhD. (FAJ)
 • KINTLER Jakub, Ing. PhD. (FPM)
 • KMEŤOVÁ Jitka, Mgr. (SEK)
 • KOTLEBOVÁ Jana, doc. Ing. PhD. (NHF)
 • KRAJČÍK Daniel Ing. PhD. (OF)
 • KURUCZ Milan, doc. Ing. CSc. (FMV)
 • KVAPIL Roman, PhDr. PhD. (FAJ)
 • LÁBAJ Martin, doc. Ing. PhD. (NHF)
 • MAJDÚCHOVÁ Helena, prof. Ing. CSc. (FPM)
 • MANOVÁ Eva, doc. Ing. PhD. (PHF)
 • MELUCHOVÁ Jitka doc. Ing. PhD. (FHI)
 • MIŠÚT Martin, doc. Ing. PhD. (FHI)
 • PAVELKA Ľuboš doc. Ing. PhD. (OF)
 • PRUŽINSKÝ Michal, prof. Ing. CSc. (PHF)
 • SIMONIDESOVÁ Jana, Ing. PhD. (PHF)
 • SCHMIDTOVÁ Dagmar, Mgr. (CPČaUS)
 • ŠVANDOVÁ Jana, Ing., PhD. (OEPaMU)
 • TUMPACH Miloš, prof. Ing. PhD. (FHI)
 • VÁLEK Juraj, Ing. PhD. (NHF)
 • ŽÁK Štefan, doc. Ing. PhD. (OF)

 

Študentská časť AS EU

 • BARANOVIČ Samuel (FPM)
 • DUDOVÁ Paulína (FPM)
 • FERENČÁKOVÁ Monika (FHI)
 • GAHEROVÁ Alexandra, Bc. (NHF)
 • GREGOROVIČOVÁ Michaela, Bc. (FMV)
 • JOŠČÁKOVÁ Tamara (PHF)
 • MARŠALA Matúš (PHF)
 • NGUYEN DUY Miroslav Hieu, Bc. (NHF)
 • NICHTA Jakub, Bc. (OF)
 • RUŽBARSKÁ Viktória (FAJ)
 • SABOLOVÁ Terézia, Bc. (FAJ)
 • STRAUSZOVÁ Katarína (FMV)
 • ZÁBORSKÝ Peter (FHI)
 • ŽIAK Filip (OF)

 

OZNAMY

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že riadne zasadnutie senátu sa bude konať dňa 24.1.2022 o 10,00 hod. v platforme MS Teams.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac87c89a8532b4de3b7ef1d7e27587559%40thread.tacv2/1642497670344?context=%7b%22Tid%22%3a%22d4fcc57e-1cd6-48da-b1ca-7f19f1e2b3ac%22%2c%22Oid%22%3a%225e5dfb94-520a-443c-9fc0-4cda52732f3b%22%7d

 

Dokumenty

Štatút EU

Rokovací poriadok AS EU

Zásady volieb do Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave