Interná smernica č. 9/2022 Zásady hodnotenia výskumných pracovníkov na Ekonomickej univerzite v Bratislave NOVÉ platné od atestácií od r. 2026

Interná smernica č. 8/2022 Zásady hodnotenia vysokoškolských učiteľov na Ekonomickej univerzite v Bratislave NOVÉ platné od atestácií od r. 2026

Interná smernica č. 7/2022 Konkretizácia pracovných povinností v oblasti publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti výskumných pracovníkov Ekonomickej univerzity v Bratislave NOVÉ platné od atestácií od r. 2026

Interná smerniča č. 6/2022 Konkretizácia pracovných povinností v oblasti publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave pôsobiacich na funkčných miestach profesor, docent a odborný asistent NOVÉ platné od atestácií od r. 2026

Interná smernica č. 9/2016 - Zásady hodnotenia výskumných pracovníkov EU v Bratislave vo väzbe na § 80 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platné do atestácií v roku 2023

Interná smernica č. 7/2016 - Konkretizácia pracovných povinností v oblasti publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti výskumných pracovníkov EU v Bratislave platné do atestácií v roku 2023

Interná smernica č. 13/2015 - Zásady hodnotenia vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkcii lektora, asistenta, odborného asistenta, docenta, mimoriadneho profesora a profesora na EU v Bratislave platné do atestácií v roku 2023