Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v akademickom roku 2023/2024 máte možnosť uchádzať sa o učiteľskú mobilitu cez projekt EDUTransform, v rámci ktorého Ekonomická univerzita v Bratislave spolupracuje s koordinátorskou univerzitou – University of Economics – Varna, Bulharsko.

Voľby kandidátov na členov Akademického senátu EU v Bratislave (ďalej len „AS EU v Bratislave“) za súčasti EU v Bratislave podľa článku 5 ods. 1 písm. b) a c) Štatútu EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2027 v zmysle článku 2 Zásad volieb do AS EU v Bratislave vyhlásil AS EU v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 24. marca 2023.